Jak kształtować się będą ceny drobiu, wieprzowiny i wołowiny w I kwartale 2017r.

Print Friendly, PDF & Email

 Rynek wołowiny i cielęciny

     W Polsce szacuje się, że przy malejącej redukcji pogłowia krów i dalszej liczebności bydła opasowego w grudniu 2016 r. pogłowie bydła ogółem, tak jak przed rokiem ukształtowało się na poziomie 5,8 mln sztuk. W połowie 2017 r. może być o 1% większe niż w czerwcu 2016 r. i wynieść 6,0 mln sztuk. W pierwszej połowie 2017 r. przewiduje się również niewielkie zmiany w pogłowiu bydła przyczynią się do utrzymania produkcji wołowiny na poziomie analogicznego okresu 2016 r.

     Konkurencyjność cenowa polskiej wołowiny na rynku unijnym sprzyja wzrostowi eksportu z Polski. Jednak możliwości eksportowe ogranicza mniejsza dynamika wzrostu produkcji. W roku minionym zwiększył się przede wszystkim eksport mięsa oraz przetworów, a zmniejszył żywca. Z uwagi na przewidywaną stabilizację produkcji wołowiny w pierwszym półroczu 2017 r. ocenia się, że również eksport może utrzymać się na poziomie zbliżonym doz realizowanego w pierwszej połowie 2016 r.

     Od 2012 r. spożycie wołowiny w Polsce ma marginalne znaczenie w całkowitej konsumpcji mięsa (około 2%  udział w strukturze spożycia mięsa i podrobów). Według IERiGŻ-PIB w 2017 r. konsumpcja wołowiny może utrzymać się na poziomie z 2016 r. Z uwagi na duży udział eksportu w zagospodarowywaniu krajowej produkcji (około 90%), ceny żywca wołowego są w dużej mierze zależne od poziomu cen w UE oraz od kursu złotego. W tej sytuacji przewiduje się, że ceny do końca marca 2017 r., przy utrzymującym się popycie eksportowym i stabilnej krajowej produkcji, ceny skupu bydła mogą być o 7% wyższe od wyjątkowo niskich w analogicznym okresie 2016 r.

     Uwzględniając wahania sezonowe Zespół Ekspertów prognozuje, że do końca marca w 2017 r. ceny żywca wołowego mogą kształtować się następująco:

     Bydło ogółem  5,90-6,30  zł/kg

     Młode bydło rzeźne  6,20-6,60  zł/kg 

Rynek wieprzowiny

     W Polsce decyzje o redukcji pogłowia macior podjęte przez rolników w okresie niskich cen żywca wieprzowego skutkują dalszym spadkiem pogłowia. W 2016 r. nastąpił spadek liczebności we wszystkich grupach produkcyjno-użytkowych, największy dotyczył loch (o 16%). Szacuje się, że pogłowie trzody chlewnej w grudniu 2016 r. wynosiło 10 mln sztuk. W 2017 r. w wyniku przewidywanej poprawy opłacalności chowu tempo spadku pogłowia będzie prawdopodobnie wolniejsze .

     IERiGŻ-PIB przewiduje, że w całym 2016 r. krajowa produkcja żywca wieprzowego zmniejszyła się  o około 2%, do 2 306 tys. ton (1 804 tys. ton mpc.). Spadkowa tendencja utrzyma się również w 2017r. Przewiduje się, że w pierwszym półroczu 2017 r. produkcja żywca wieprzowego może wynieść 1 130 tys. (880 tys. ton mpc) i będzie o 6% mniejsza niż w tym samym okresie w 2016r.

     Komisja Europejska zgodnie z przewidywaniami stwierdza, że w 2016r. unijna produkcja żywca wieprzowego zwiększyła się o 1% niż rok wcześniej, ale w 2017 r. na skutek znacznego spadku pogłowia trzody chlewnej prawdopodobnie ulegnie zmniejszeniu.

     Istotny wpływ na sytuację poziomu cen skupu trzody chlewnej ma polski handel zagraniczny oraz krajowe spożycie. Mniejsza podaż wieprzowiny na świecie i związane z nią ożywienie popytu zagranicznego sprzyjają wzrostowi eksportu asortymentu również z Polski. Największymi unijnymi odbiorcami produktów wieprzowych z Polski były: Wielka Brytania, Niemcy i Włochy. W ostatnich miesiącach 2016 r., w miarę pogłębiającego się spadku produkcji, dynamika wzrostu eksportu produktów wieprzowych prawdopodobne osłabnie. W pierwszej połowie 2017 r., w wyniku malejącej krajowej produkcji, eksport wieprzowiny prawdopodobnie  również się zmniejszy. W 2016 r.  spożycie wieprzowiny uległo zmniejszeniu o ok. 0,4 kg i wyniosło 41 kg na mieszkańca. W wyniku przewidywanego dalszego ograniczenia krajowej podaży  i związanego z tym  wzrostu cen detalicznych mięsa wieprzowego, może nastąpić dalszy spadek konsumpcji.

     Na skutek prognozowanego spadku produkcji żywca wieprzowego zarówno w Polsce, jak innych państwach UE oraz utrzymującego się popytu eksportowego, ceny trzody chlewnej do końca marca będą wykazywały tendencję wzrostową. Uwzględniając wahania sezonowe Zespół Ekspertów prognozuje, że do końca marca w 2017 r. ceny skupu żywca wieprzowego mogą kształtować się na poziomie  5,20-5,60 zł/kg

 

Rynek drobiu

     W pierwszej połowie 2017 r. prognozowany jest dalszy wzrost produkcji drobiu, ale dynamika wzrostu będzie mniejsza niż w roku minionym. Przyczyną mniej dynamicznego wzrostu produkcji będzie niski poziom cen drobiu.

     W latach 2016-2017 również w całej UE przewidywany jest wzrost produkcji drobiarskiej. Zgodnie z prognozą UE pod koniec roku 2016 dynamika wzrostu produkcji mięsa drobiowego była nieco wyższa niż w 2015 r.

     W pierwszej połowie 2017 r. przewidywany jest dalszy wzrost eksportu drobiu, ale tempo tego wzrostu może być wolniejsze niż w pierwszej połowie  roku  2016. Czynnikami sprzyjającymi wzrostowi eksportu będą przede wszystkim przewaga cenowa polskie drobiu na rynku unijnym oraz przewidywany wzrost eksportu na rynki poza unijne.

     W 2016 r. nastąpił wzrost konsumpcji mięsa drobiowego w Polsce. Rosnącej konsumpcji sprzyja pogłębiający się spadek cen detalicznych drobiu przy wygasającym spadku cen detalicznych wieprzowiny i niewielkim wzroście cen wołowiny. W mijającym roku nastąpił wzrost konsumpcji mięsa drobiowego do poziomu 28,5 kg na mieszkańca. Przewiduje się, że w 2017 r. spożycie prawdopodobnie jeszcze wzrośnie, ale dynamika tego wzrostu będzie znacznie słabsza niż w roku 2016.

     Na skutek rosnącej produkcji na rynku krajowym, unijnym i światowym, ceny skupu kurcząt brojlerów do marca 2017 r. będą kształtowały się  na relatywnie niskim poziomie. Według  Zespołu Ekspertów przewiduje się, że do końca marca poziom średnich krajowych cen skupu kurcząt brojlerów powinien kształtować się na poziomie  3,30-3,50  zł/kg.

Opracował: dr inż. Tadeusz Plichta

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

three × four =