Od kwietnia wniosek o szacowanie szkód łowieckich składamy do wójta.

Print Friendly, PDF & Email

W dniu 1 kwietnia 2018 roku zaczęła obowiązywać nowelizacja ustawy Prawo Łowieckie z dnia 22 marca 2018r., która przynosi znaczące zmiany w zakresie szacowania szkód wyrządzonych przez dziki, daniele, łosie, sarny i jelenie.

Aktualnie dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego jest obowiązany do wynagradzania szkód wyrządzonych:

1)     w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny;

2)     przy wykonywaniu polowania.

Szacowania szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z:

1)  przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, zwanego dalej „przedstawicielem gminy”, którym jest:

        a) przedstawiciel organu wykonawczego jednostki pomocniczej tej gminy – jeżeli jednostka pomocnicza została utworzona,

        b) przedstawiciel organu wykonawczego tej gminy – jeżeli jednostka pomocnicza nie została utworzona,

       c) przedstawiciel organu wykonawczego gminy lub organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy właściwej dla przeważającego obszaru całej uprawy, która została uszkodzona – jeżeli szkoda wystąpiła na obszarze więcej niż jednej gminy lub jednostki pomocniczej gminy;

2)     przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;

3)     właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Wniosek o szacowanie szkód, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Wniosek ten powinien zawierać:

1)     imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;

2)     wskazanie miejsca wystąpienia szkody;

3)     wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Szacowanie szkody odbywa się zazwyczaj dwuetapowo i składa się z oględzin – jako pierwszego etapu i szacowania ostatecznego. Oględzin dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. O terminie dokonania oględzin, przedstawiciel gminy zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania wniosku. Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód – jest dokonywane przez przedstawiciela gminy.

Podczas oględzin ustala się:

1)     gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę;

2)     rodzaj, stan i jakość uprawy;

3)     obszar całej uprawy;

4)     szacunkowy obszar uprawy, która została uszkodzona;

5)     szacunkowy procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze.

Niezwłocznie po zakończeniu oględzin sporządza się protokół, który zawiera w szczególności następujące dane i informacje: imiona i nazwiska osób biorących udział w oględzinach; datę sporządzenia protokołu oraz datę dokonania oględzin; dane podlegające ustaleniu podczas oględzin, szkic sytuacyjny uszkodzonej uprawy; czytelne podpisy osób biorących udział w oględzinach.

Członkowie zespołu,  mają prawo wnieść zastrzeżenia do protokołu wraz z uzasadnieniem. W protokole umieszcza się informację o braku zastrzeżeń albo o wniesionych zastrzeżeniach. Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdego członka zespołu.

W przypadku szkód wyrządzonych w płodach rolnych, szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz szkód w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie dokonuje się wyłącznie szacowania ostatecznego.

Podczas szacowania ostatecznego ustala się:

1)     gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę;

2)     rodzaj uprawy lub płodu rolnego;

3)     stan i jakość uprawy lub jakość płodu rolnego;

4)     obszar całej uprawy lub szacunkową masę zgromadzonego płodu rolnego;

5)     obszar uprawy, która została uszkodzona, lub szacunkową masę uszkodzonego płodu rolnego;

6)     procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze;

7)     plon z 1 ha;

8)     wysokość odszkodowania.

Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód. Szacowania ostatecznego dokonuje się najpóźniej w dzień sprzętu, przed dokonaniem sprzętu uszkodzonej uprawy. O terminie planowanego sprzętu uszkodzonej uprawy właściciel albo posiadacz gruntów rolnych jest obowiązany powiadomić organ wykonawczy gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, w formie pisemnej, w terminie 7 dni przed zamierzonym sprzętem. Trzeba tu pamiętać o uchwale NR 1057/XLI/09 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie określenia terminu zakończenia okresu zbioru roślin uprawnych w województwie pomorskim, gdyż odszkodowanie przysługuje tylko w przypadku, gdy sprzętu roślin dokonamy w terminie 14 dni od dnia ustalonego w uchwale.

8 Uchwała zakończenie zbiorów

O terminie dokonania szacowania ostatecznego szkody przedstawiciel gminy zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania informacji o sprzęcie roślin. Niezwłocznie po zakończeniu szacowania ostatecznego sporządza się protokół, który zawiera w szczególności następujące dane i informacje:  imiona i nazwiska osób biorących udział w szacowaniu ostatecznym; datę sporządzenia protokołu oraz datę dokonania szacowania ostatecznego;  dane podlegające ustaleniu podczas szacowania ostatecznego;  szkic sytuacyjny uszkodzonej uprawy;  czytelne podpisy osób biorących udział w szacowaniu ostatecznym.

Członkowie zespołu szacującego mają prawo wnieść zastrzeżenia do protokołu wraz z uzasadnieniem. W protokole umieszcza się informację o braku zastrzeżeń albo o wniesionych zastrzeżeniach. Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdego członka zespołu.

Wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.

Alicja Łepek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

eight + nine =