Prognoza cen produktów rolno- żywnościowych – I połowa 2017r.

Print Friendly, PDF & Email

Rynek zbóż

     W pierwszej połowie sezonu 2016/2017, pomimo dużej konkurencji, eksport zbóż z Polski utrzymał się na wysokim poziomie. W okresie lipiec- grudzień 2016 r. z kraju wywieziono blisko 3,7 mln to ziarna zbóż, o 35% więcej niż w analogicznym okresie sezonu 2015/2016. Najwięcej wywieziono pszenicy, która stanowi 63% ogółu eksportu ziarna. Eksport pszenicy wyniósł 2,3 mln ton i był o 62% większy. Eksport pozostałych zbóż był zdecydowanie mniejszy. Żyta wyeksportowano 261 tys. ton, o 24% mniej, jęczmienia 62 tys. ton, o 55% mniej. Zboże eksportowano przede wszystkim do Niemiec , Arabii Saudyjskiej , Algierii . Eksport produktów pierwotnego przetwórstwa był o 1% większy niż przed rokiem, a produktów wysoko przetworzonych  o 10% większy. Duża podaż zbóż na świecie i duża konkurencja na rynkach zagranicznych  (głównie ze strony WNP) oraz wyczerpujące zapasy mogą ograniczyć eksport zbóż z kraju w dalsze części sezonu. Przewiduje się, że w całym sezonie z kraju w kraju zostanie wywiezione około 4,7 mln ton ziarna zbóż i przetworów zbożowych, o 26% mniej niż rok wcześniej.

      Import ziarna zbóż do Polski w pierwszej połowie sezonu 2016/2017 był mniejszy niż przed rokiem. W okresie lipiec- grudzień 2016 do kraju przywieziono 0,6 mln ton zbóż wobec około 0,7 mln ton w analogicznym okresie 2015/2016. Zwiększył się m.in. przywóz pszenicy o 59%, jęczmienia o 58%,  i  żyta  dwukrotnie. Ziarno zbóż było importowane głównie ze Słowacji, z Czech i z Niemiec. Przywóz zbóż z Krajów WNP stanowił 6% importowanego ziarna i wyniósł 36 tys. ton.

cena_zbóż_2016

     Prognozuje się, że w całym sezonie 2016/2017 do kraju (w ekwiwalencie ziarna) może zostać wywiezione 1,9 mln ton ziarna zbóż i przetworów zbożowych, o 20% mniej niż w poprzednim sezonie.

     Biorąc pod uwagę prognozę zużycia oraz zmian wolumenu eksportu i importu ocenia się, że zapasy zbóż pod koniec sezonu 2016/2017 mogą nieco wzrosnąć, ale ich poziom będzie nadal relatywnie niski.

     Ceny zbóż na świecie do końca sezonu 2016/2017 będą pod wpływem dużej podaży ziarna, zwłaszcza Europy Wschodniej (Rosja i Ukraina). Ocenia się, że w miarę wyczerpania się zapasów zbóż ich ceny będą wykazywały sezonowy wzrost. Na poziom cen w UE mogą mieć wpływ mniejsze niż w sezonie 2015/2016 zasoby zbóż. Ceny zbóż w Polsce będą się kształtowały przede wszystkim pod wpływem cen na rynku unijnym. W tej sytuacji przewiduje się, że krajowe ceny zbóż w pierwszej połowie 2017 r. mogą wykazywać powolny wzrost.

      Zespół Ekspertów ds. Prognozowania Podstawowych Produktów Rolniczych powołany przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego ocenił, że w Polsce do końca czerwca 2017 r. ceny pszenicy i żyta mogą kształtować się następująco:

                Pszenica ogółem     630-670   zł/t

                 Pszenica konsumpcyjna   660-700   zł/t

                 Żyto     550-590   zł/t

 

Rynek wieprzowiny

     W 2016 r. w wyniku wzrostu cen żywca wieprzowego i spadku cen zbóż relacje cen trzoda- pasze uległy poprawie. W grudniu 2016 r. relacje te w odniesieniu do cen targowiskowych   jęczmienia kształtowały się jak 7,3:1 wobec 5,4:1 w grudniu 2015 r., a w  przypadku żyta – jak 8,6:1 wobec 6,3:1 przed rokiem. Poprawa opłacalności przyczyniła się do odwrócenia tendencji spadkowej w krajowym pogłowiu trzody chlewnej. Zgodnie z danymi GUS opublikowanymi w końcu stycznia br., w grudniu 2016 r. w Polsce było 11,1 mln sztuk trzody chlewnej, o 4,9% więcej niż rok wcześniej. Wzrost liczebności nastąpił we wszystkich grupach produkcyjno-użytkowych, a największy dotyczył prosiąt do 20 kg (o 8,4%) i loch prośnych (o 8,2%). O zainteresowaniu rozwojem produkcji wieprzowiny może świadczyć zwiększony import trzody chlewnej, który w okresie jedenastu miesięcy 2016 r.  wyniósł 5,7 mln sztuk, więcej o13% niż w analogicznym okresie 2015 r.

      W całym 2016 r. w wyniku poprawy opłacalności chowu trzody chlewnej krajowa produkcja żywca wieprzowego była nieco większa (o około 0,5%)  niż w 2015 r. i wyniosła 2,4 mln ton. Zmiany w krajowym pogłowiu trzody chlewnej w końcu 2016 r. wskazują na dalszy wzrost krajowej produkcji w 2017 r. Ocenia się że w całym 2017 r. może ona być o około 3%  większa i wynieść  2,4 mln ton (1,9 mln ton wbc.).

prosiaki_odstawienie

      Od stycznia do listopada 2016 r. z kraju wywieziono 635 tys. ton żywca, mięsa, tłuszczów i przetworów wieprzowych, 6% więcej niż w tym samym okresie w 2015 r. Zwiększył się eksport mięsa (o 10%), przetworów (o 7%) i żywca ( o 15 tys. sztuk), w tym zwłaszcza tuczników. Mniejszy był natomiast wywóz tłuszczów. Prognozowany wzrost krajowej produkcji wieprzowiny w 2017 r. prawdopodobnie zostanie przeznaczony na eksport, który może być o około 5% większy niż w 2016 r.

     W okresie jedenastu miesięcy 2016 r. do Polski sprowadzono 765 tys. ton produktów wieprzowych ,o  0, 5% mniej niż w tym samym okresie 2015 r. W cały 2016 r. import wyniósł 830 tys. ton wobec 840 tys. ton w 2015 r. Na 2017 r. przewidywany jest spadek eksportu o 4%, do około 800 tys. ton.

     W 2016 r. (według GUS) krajowe ceny detaliczne wieprzowiny były o 1,5% wyższe niż w 2015 r., w tym samym okresie ceny mięsa wołowego wzrosły o 0,5%, a konkurującego z wieprzowiną mięsa  drobiowego obniżyły się o 2,3%.

     Przewiduje się, że w 2017 r., pomimo wzrostu krajowej produkcji w UE będą sprzyjały wzrostowi cen trzody chlewnej w  w Polsce. W efekcie w czerwcu ceny trzody chlewnej mogą być wyższe o 6-14% niż w tym samym miesiącu 2016 r.

     Uwzględniając wahania sezonowe, Zespół Ekspertów prognozuje że do czerwca 2017 r. ceny skupu żywca wieprzowego mogą kształtować się na poziomie

 ceny skupu żywca wieprzowego     –   5,20-5,60   zł/ kg.

 

Rynek wołowiny i cielęciny

     W Polsce po akcesji do UE zwiększa się pogłowie bydła młodego ( do dwóch lat), a w drugiej połowie 2016 r. zahamowana została dotychczasowa spadkowa  tendencja w pogłowiu bydła starszego (powyżej dwóch lat). Zgodnie z danymi GUS opublikowanymi w styczniu br. w grudniu 2016 r. (według wstępnych danych GUS) pogłowie bydła ogółem liczyło 5985 tys. sztuk i było o 3,9% większe niż przed rokiem .Na skutek wzrostu pogłowia bydła opasowego oraz wzmożonej redukcji krów w pierwszej połowie 2016 r. produkcja żywca wyniosła niecałe 970 tys. ton. Biorąc pod uwagę stan i strukturę pogłowia pod koniec 2016 r., można przypuszczać, że w 2017 r. nastąpi dalszy wzrost produkcji wołowiny, lecz dynamika będzie mniejsza. Analitycy ARR prognozują, że w 2017 r. produkcja żywca wołowego może przekroczyć 980 tys. ton i będzie o koło 1% większa niż w 2016 r.

     Większość (87%) eksportowanego mięsa wołowego i cielęcego kierowana  jest do krajów Unii, przede wszystkim do Włoch (22%), Niemiec (15%) i Holandii (11%). Wśród krajów nie należących do UE głównymi importerami wołowiny z Polski były: Izrael, Bośnia i Hercegowina oraz Turcja. W całym 2016 r. eksport produktów wołowych i cielęcych wyniósł ponad 430 tys. ton, o 3% mniej niż w 2015 r. Z uwagi na przewidywany wzrost produkcji wołowiny w 2017 r. ocenia się, że przy utrzymującym się popycie eksportowym wywóz produktów wołowych i cielęcych z Polski będzie nieco większy niż w 2016 r.

ekologiczne_bydlo_limousine

     Import wołowiny do Polski był niewielki. Zwiększył się natomiast zarówno przywóz mięsa, jak i żywca, w tym zwłaszcza cieląt (o 8% więcej niż przed rokiem). Ocenia się, że import całym 2026 r. wzrósł do 54 tys. ton z 45 tys. ton w 2015 r. W 2017 r. tendencja wzrostowa w przywozie produktów wołowych utrzyma i cielęcych prawdopodobnie zostanie utrzymana.

     W Polsce od 2012 r. spożycie wołowiny ma marginalne znaczenie w całkowitej konsumpcji mięsa (około 2% udziału w strukturze spożycia mięsa i podrobów) i kształtuje się na poziomie 1,2-1,6 kg na mieszkańca. W związku z poprawą sytuacji dochodowej ludności w ocenie analityków ARR przewiduje się, że konsumpcja wołowiny w 2017 r. wyniesie na poziomie zbliżonym do roku 2016 i  może wynieść 1,4 kg na mieszkańca.

     Z uwagi na duży udział eksportu w zagospodarowaniu krajowej produkcji (około 90%) ceny żywca wołowego w Polsce są w dużej mierze zależne od cen w UE i od kursu euro. W tej sytuacji przewiduję się, że ceny skupu bydła w czerwcu mogą kształtować się na poziomie o 9% wyższym od wyjątkowo niskich cen  notowanych w grudniu 2016r.

     Uwzględniając wahania sezonowe, Zespół Ekspertów prognozuje, że do końca czerwca w 2017 r. ceny skupu żywca wołowego (bez cielęcego) mogą kształtować się następująco:

                      Bydło ogółem   6,00-6,40   zł/kg

                      Młode bydło rzeźne   6,30-6,70   zł/kg

 

Rynek drobiu

     W 2016 r. w Polsce odnotowano dynamiczny wzrost produkcji żywca drobiowego. Szacuje się, że produkcja żywca drobiowego  w 2016 r. wyniosła ponad 3,3 mln ton (2,3 mln ton mpc.) i była o 17% większa niż przed rokiem. Rozwój produkcji wynikał z możliwości zwiększenia sprzedaży zagranicznej, a w mniejszym stopniu ze wzrostu popytu wewnętrznego. Równocześnie do zwiększenia produkcji zachęcała opłacalność produkcji, utrzymująca się pomimo niskich cen zbytu. Utrzymujący się w 2016r. dynamiczny wzrost krajowej produkcji drobiarskiej skutkował dalszym spadkiem cen drobiu w Polsce. Według danych GUS w grudniu 2016 r. średnia cena żywca drobiowego w Polsce wyniosła 2,53 zł/kg i była 5% niższa niż przed rokiem.

      W 2017 r. przewidywany jest dalszy wzrost produkcji drobiu. Jednak uwzględniając utrzymujący się spadek cen i malejącą rentowność produkcji, przewiduje się, że dynamika wzrostu ulegnie redukcji do ok.5%.

     Eksport asortymentu drobiowego w 2016 r. wzrósł o 19% do ponad 12 mln ton. Dynamiczny wzrost eksportu wynikał przede wszystkim utrzymującej się konkurencyjności cenowej polskiego drobiu na rynku unijnym. Do wzmożonej sprzedaży zachęcał również poziom cen eksportowych, który przewyższał ceny uzyskiwane na rynku krajowym.

Poubojowa_ocena_dobrostanu_drobiu

     Na rynek unijny wyeksportowano 0,9 mln ton asortymentu drobiowego (wzrost o  16%), co stanowiło 80% sprzedaży zagranicznej. Najważniejszymi rynkami zbytu dla krajowego mięsa drobiowego w UE były: Niemcy (16% udział w eksporcie), Wielka Brytania (9%), Czechy, Holandia (po 7%) oraz Francja (6%). Wywóz na rynki poza unijne  zwiększył się do 0,2 mln ton, o  34% więcej  niż w analogicznym okresie  roku poprzedniego. Głównymi odbiorcami poza UE były Ukraina, Hongkong oraz Chiny.

     Przewiduje się, że polski drób będzie nadal konkurencyjny cenowo i jakościowo na rynku unijnym, co będzie stymulowało dalszy wzrost eksportu. Tempo wzrost będzie prawdopodobnie wolniejsze niż w 2016 r. z uwagi na możliwe ograniczenie eksportu do krajów poza unijnych. Przewiduje się, że  w 2017 r. eksport drobiu wzrośnie o 3%,  do 1,3 mln ton.

     Import drobiu do Polski uzupełnia ofertę krajową. Szacuje się, że w 2016 r. przywieziono do Polski 140 tys. ton drobiu (o 20 tys. ton więcej niż w roku poprzednim). Prognozuje się, że w 2017 r. wolumen eksportu będzie zbliżony do szacowanego na rok 2016.

     Właściwości dietetyczne oraz łatwość przygotowania do spożycia wpływały na dynamiczny wzrost konsumpcji mięsa drobiowego w ostatnich latach. W 2016 r. zgodnie z szacunkiem  IERiGŻ-PIB zwiększyła się o 1,4 kg, do 28,5 kg na mieszkańca. Przewiduje się, że w 2017 r. konsumpcja drobiu wzrośnie do 29 kg na mieszkańca (o 2%), do czego przyczyni się niski poziom cen detalicznych mięsa oraz jego  konkurencyjność  wobec mięsa czerwonego.

     Przewidywany dalszy wzrost produkcji żywca drobiowego na rynku krajowym przy ograniczonych możliwościach wzrostu  eksportu przyczyni się do utrzymania cen kurcząt brojlerów na niskim poziomie. Czynnikiem ograniczającym spadek cen będzie rosnąca konsumpcja tego mięsa w Polsce oraz w Unii Europejskiej.

       Prognoza cenowa przygotowana w wariancie uwzględniającym opanowanie rozprzestrzenianie się grypy ptaków w Polsce a także przy założeniu, uwzględniającym  wahania sezonowe Zespół Ekspertów przewiduje poziom średnich krajowych ceny skupu

                 kurcząt brojlerów w granicach:   3,30-3,50 zł/kg .

 

Rynek mleka

     W Polsce w pierwszej połowie 2016 r., na skutek dalszego pogorszenia opłacalności produkcji mleka, nasiliła się redukcja pogłowia krów mlecznych i była większa niż w latach 2008-2009, tj. w okresie poprzedniego globalnego kryzysu na rynku mleka. W drugiej połowie 2016 r. utrzymująca się do 2009 r. spadkowa tendencja została przerwana. Według danych GUS w grudniu 2016 r. stado krów mlecznych liczyło 2 160,5 tys. sztuk, o 1,2% więcej niż rok wcześniej. Ocenia się, że produkcja mleka w 2016 r. była zbliżona do notowanej w 2015 r. i wynosiła 12,9 mld litrów . W pierwszej połowie  2016 r. notowano dalszy dynamiczny wzrost dostaw mleka do skupu, jednak w drugiej połowie roku uległy one zmniejszeniu. Ogółem w 2016 r. do podmiotów skupujących dostarczono 10,8 mld litrów mleka, o 2% więcej niż przed rokiem. W 2017 r. skup może przekroczyć poziom 11 mld litrów.

jak_dbać_o_krowę_w_upał_blog

     Na skutek niższych niż rok wcześniej cen detalicznych i poprawy sytuacji dochodowej ludności w 2016 r. bilansowe spożycie mleka i jego przetworów według IERiGŻ-PIB  wzrosło o około 3% (o 6 litrów), do 219 litrów na mieszkańca. W 2017 r. konsumpcja mleka prawdopodobnie ukształtuje się na poziomie zbliżonym do roku minionego i może wynieść 220 litrów na mieszkańca. Przewidywana stabilizacja spożycia będzie efektem spodziewanego ożywienia eksportu w  warunkach niewysokiej dynamiki wzrostu krajowej produkcji mleka i wzrostu cen detalicznych artykułów mleczarskich.

     W wyniku utrzymania się koniunktury na światowym rynku mleka, oraz rosnącego popytu na surowiec, w Polsce w pierwszej połowie 2017 r. ceny zbytu produktów mleczarskich i ceny mleka mogą być zbliżone do odnotowanych w grudniu 2016 r. Będą  znacznie wyższe od niskich cen z analogicznych miesięcy 2016 r.

     Ceny mleka w czerwcu 2017 r. mogą być wyższe o 28-37% niż rok wcześniej. Zespół Ekspertów, uwzględniając wahania sezonowe, przewiduje poziom

        skupu mleka w granicach:  128,00-137,00   zł/hl.

dr inż. Tadeusz Plichta

Źródło; ARR                                                   

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

4 × 2 =