Spadki czy wzrosty? – prognoza cen żywca w I kwartale 2018r.

Print Friendly, PDF & Email

Rynek wieprzowiny

     W Polsce na pierwsze półrocze 2018 r. prognozowany jest dalszy wzrost produkcji wieprzowiny, jednak dynamika będzie się zmniejszała. W drugiej połowie 2018 r. produkcja może być mniejsza od przewidywanej w tym samym okresie 2017 r. ze względu na pogarszające się warunki chowu trzody chlewnej i możliwy spadek pogłowia w czerwcu 2018 r. Wzrostowi produkcji wieprzowiny w Polsce sprzyja wzrost eksportu produktów wieprzowych. Wzrost popytu zagranicznego na polską wieprzowinę dotyczy głównie z Niemiec, USA a także  z krajów trzecich. W okresie styczeń – lipiec 2017 r. wyeksportowano 428 tys. ton żywca, mięsa, tłuszczów i  przetworów wieprzowych (w ekwiwalencie tusz), o 6% więcej niż przed rokiem. Jednocześnie do Polski, podobnie jak przed rokiem, sprowadzono 492 tys. ton produktów wieprzowych (w ekwiwalencie tusz). Przywóz mięsa stanowił 78% importowanych produktów wieprzowych, a żywca  19%. Mięso do Polski importowano głównie z krajów UE (Niemiec, Belgii, Danii). Ogółem w minionym roku import trzody chlewnej wyniósł 3,7 mln sztuk, o 2% więcej niż przed rokiem.

     Deficyt polskiego handlu zagranicznego asortymentem wieprzowym ukształtował się na poziomie 64 tys. ton i był o 25 tys. mniejszy niż przed rokiem. W 2018 r., mniejszy popyt na unijną wieprzowinę ze strony niektórych krajów azjatyckich może przyczynić się do ograniczenia eksportu produktów wieprzowych z Polski. Przewidywany wzrost krajowej produkcji w 2018 r. będzie natomiast ograniczał import tego asortymentu do Polski.

     Według szacunków IERiGŻ – PIB w 2017 r. bilansowe spożycie mięsa wieprzowego  wyniosło 40,5 kg na mieszkańca i  było o około 0,3 kg mniejsze niż w analogicznym okresie  roku poprzedniego. W 2018 r. bilansowe spożycie wieprzowiny prawdopodobnie utrzyma się na poziomie zbliżonym do 2017 r.

     W Polsce ceny żywca wieprzowego są uzależnione przede wszystkim od cen w UE oraz kursu wymiany złotego względem euro. W czwartym kwartale  2017 r. zgonie z wcześniejszą  prognozą krajowe ceny skupu żywca wieprzowego kształtowały się na poziomie zbliżonym do notowanego w analogicznym okresie 2016 r., a w  końcu pierwszego kwartału 2018 r. ich poziom może być nieco wyższy niż w

marcu 2017 r. i wynosić – 4,90 – 5,20  zł/kg

Rynek wołowiny i cielęciny

     Polska wołowina jest konkurencyjna cenowo na rynku unijnym, co sprzyja wzrostowi eksportu tego mięsa z Polski. W roku 2017  eksport wołowiny osiągnął wyższy wynik niż w roku minionym. Dotyczy to Polski jak i rynku unijnego. W okresie styczeń- sierpień 2017 r. z UE wywieziono 511 tys. ton produktów wołowych i cielęcych (w ekwiwalencie tusz), o 15% więcej niż w analogicznym okresie roku 2016. Głównymi odbiorcami były: Turcja, Izrael i Libia.

     Według Komisji, przy utrzymującym się wzroście popytu ze strony krajów poza unijnych, zwłaszcza Hongkongu, Turcji, Izraela w 2017 r. eksport wołowiny z UE może być o około 10% większy niż w 2016 r. Jednocześnie, z uwagi na niewielki spadek popytu wewnętrznego, import wołowiny do UE zmniejszył się o około 5%. Największy udział (92%) w strukturze asortymentowej eksportowanych produktów wołowych i cielęcych zajmowało mięso. W całym 2017 r., z uwagi na wzrost produkcji wołowiny, eksport produktów wołowych i cielęcych był o 4-5% większy niż w 2016 . i ukształtował się na poziomie 45—460 tys. ton. W 2018 r., tendencja wzrostowa w eksporcie produktów wołowych  i cielęcych z Polski prawdopodobnie zostanie utrzymana, jednak jej dynamika będzie mniejsza.

     Import żywca, mięsa oraz  przetworów zbożowych i cielęcych do Polski jest niewielki. Największy udział w imporcie ma mięso (ponad 50%), głównie świeże i schłodzone. Znaczący udział w przywozie stanowi żywiec wołowy i cielęcy (40%), którego zaimportowano 83,5 tys. sztuk. Przywóz cieląt wyniósł 24,4  tys. sztuk, a przywóz bydła hodowlanego – 12,3 tys. sztuk. W 2018 r. w ocenie analityków Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa import produktów wołowych i cielęcych a zwłaszcza żywca może być większy niż w 2017 r.

     W Polsce, z uwagi na około 90% udziału eksportu w zagospodarowaniu krajowej produkcji, ceny żywca wołowego są w dużej mierze uzależnione od poziomu cen w UE. W okresie styczeń – wrzesień 2017 r. na rynku krajowym ceny detaliczne wzrosły o 2,6%,wobec konkurencyjnego mięsa wieprzowego – 10%, a mięsa drobiowego o 0,7%. Z uwagi na utrzymujący się popyt zagraniczny na polską wołowinę  w końcu 2017 r. ceny skupu bydła wzrosły o 4-6% od notowanego rok wcześniej. Na początku 2018 r. wzmożony popyt na polską wołowinę, zarówno ze strony krajów UE, jak i krajów trzecich prawdopodobnie będzie stymulował dalszy wzrost cen w Polsce. W marcu 2018 r. ceny żywca wołowego mogą kształtować się na poziomie o około 7% wyższym od uzyskanych w analogicznym okresie 2017 r.  I tak;

 

                         Bydło ogółem        6,20 – 6,60   zł/kg

                          Młode bydło rzeźne        6,40 – 6,80   zł/kg

  Rynek drobiu

     Ograniczenia wprowadzone przez kraje poza unijne w imporcie  produktów drobiowych w UE w związku z wystąpieniem ognisk grypy ptaków oraz mniejsza niż w poprzednich latach skala wzrostu spożycia wewnętrznego będą skutkować spowolnieniem dynamiki wzrostu produkcji drobiu w UE  w roku 2018. Według Komisji Europejskiej produkcja drobiu w 2017 r. wzrosła o 1,3%, do 14,7 mln ton. W 2018 r. tempo wzrostu produkcji drobiu w UE będzie zbliżone do roku 2017.

      Produkcja drobiu w Polsce wykazuje stały trend wzrostowy. Rozwój drobiarstwa wynika przede wszystkim z możliwości lokowania krajowej produkcji na rynkach zagranicznych oraz rosnącej konsumpcji wewnętrznej . Polska jest największym eksporterem produktów drobiowych w U E. Czynnikami, które stymulują wzrost sprzedaży zagranicznej drobiu są przede wszystkim:  konkurencyjność cenowa polskich produktów na rynku unijnym, wysoka jakość produktów drobiowych produkowanych w Polsce, rosnący popyt na drób w Unii Europejskiej. Przewiduje się, że w 2018 r. postępować będzie proces odbudowy relacji handlowych z większością zagranicznych odbiorców polskiego drobiu. Wzrostowi sprzedaży zagranicznej wciąż będzie sprzyjać konkurencyjność cenowa i jakościowa polskich produktów drobiowych na rynku unijnym, a także większa produkcja krajowa. Przewiduje się, że tempo wzrostu eksportu w 2018 r. będzie stosunkowo nieduże i wyniesie 7-8%.

     W 2017 r. przywóz drobiu wzrósł o 16%, do 165 tys. ton (w ekwiwalencie tuszek), a największy udział w wolumenie importu  miał drób żywy. W pierwsze połowie 2018 r. import drobiu będzie prawdopodobnie kształtował się na poziomie niższym niż w analogicznym okresie 2017 r.

     Utrzymuje się wzrostowa tendencja konsumpcji drobiu. Czynnikami stymulującymi wzrost konsumpcji są:  rosnąca podaż krajowa, niski poziom cen detalicznych drobiu, rosnące dochody ludności. Zgodnie z szacunkiem IERiGŻ – PIB w 2017 r. konsumpcja drobiu w Polsce zwiększyła się do 30,5 kg na mieszkańca, do czego przyczynił się niski poziom cen detalicznych tego mięsa oraz jego konkurencyjność do mięsa czerwonego. Ograniczająco na wzrost konsumpcji oddziaływać będzie  bariera popytu wynikająca z osiągniętego już relatywnie wysokiego spożycia mięsa drobiowego.[

     Rosnąca produkcja żywca drobiowego na rynku krajowym oraz ograniczone możliwości eksportu spowodowały, że do końca 2017 r. ceny kurcząt brojlerów utrzymywały się na stosunkowo niskim poziomie. Presję podaży w 2018 r. na spadek cen będzie łagodził wzrost konsumpcji krajowej. W pierwszym kwartale 2018 r. ceny kurcząt wzrosną i będą zbliżone do notowanych w porównywalnym okresie 2017 r. Przewiduje się poziom średnich krajowych cen skupu do końca marca  kształtować się będzie na poziomie –

kurcząt brojlerów:  3,20 – 3,40   zł/kg.

 

 dr inż. Tadeusz Plichta                                

    Źródło: IERiGŻ-PIB, KOWR

      

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

twenty − 12 =