Agroturystyka i prawo. Pytania i odpowiedzi

Print Friendly, PDF & Email

Prowadzisz gospodarstwo rolne, ale chciałbyś,aby przynosiło ono dodatkowy dochód? Masz możliwość wynajęcia kilku pokoi? Nie wiesz, co zrobić, aby prowadzona przez ciebie działalność była legalna? Poniżej znajdziesz poradnik w pigułce dotyczący prawa w agroturystyce.

Agroturystyka i gospodarstwo agroturystyczne

Agroturystyka to świadczenie usług turystycznych przez rolników w ich gospodarstwach. Z kolei gospodarstwo agroturystyczne to inny obiekt hotelarski, który musi spełnić minimalne wymagania co do wyposażenia, wymagania sanitarne, przeciwpożarowe oraz inne.

Czy muszę gdzieś zgłosić mój obiekt?

Tak. Gospodarstwo agroturystyczne podlega obowiązkowemu zgłoszeniu obiektu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na położenie obiektu. Zgłoszenie można złożyć przez profil zaufany.

Czy muszę zakładać działalność gospodarczą?

Nie. Zgodnie z Ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, przepisów dot. działalności gospodarczej nie stosuje się m.in. do:

  • działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;
  • wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.
  • wyrobu wina przez producentów wina w rozumieniu art. 2 pkt 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich
    (Dz. U. z 2022 r. poz. 24 i 2015) będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w roku winiarskim wyłącznie z winogron pochodzących z własnych upraw winorośli;
    • działalności rolników w zakresie sprzedaży, o której mowa w art. 20, ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.);
    • działalności prowadzonej przez koła gospodyń wiejskich na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 2256), które spełniają warunki, o których mowa w art. 24 ust. 1 tej ustawy.

 

 

Fot. 1. Przykład gospodarstwa agroturystycznego z powiatu gdańskiego, woj. pomorskie.

 

Czy mogę uniknąć płacenia podatku dochodowego?

Tak. Pod warunkiem, że:
• oferta agroturystyczna składa się wyłącznie z usługi wynajmu pokoi gościnnych (wraz z wyżywieniem lub bez niego) w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym należącym do rolnika;
• usługa wynajmu przeznaczona jest dla osób przebywających na wypoczynku;
• nocleg znajduje się na terenie wiejskim w gospodarstwie rolnym, którym jest obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji
gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu m.in. osoby fizycznej,
• gdy w ofercie jest maksymalnie 5 pokoi gościnnych.

Co jeśli nie wpisuje się w powyższe kryteria (np. chce wynajmować więcej pokoi i/lub świadczyć tez inne usługi)?

Działalność należy zarejestrować jako:
• zarobkową działalność nierejestrową, lub
• zarejestrowaną działalność gospodarczą w dowolnej formie, poza spółką partnerską (np. JDG, S.C., spółka prawa handlowego).
Ta zasada dotyczy również usług agroturystycznych, które są świadczone przez osoby nie będące rolnikami lub gdy usługi są wykonywane poza gospodarstwem agroturystycznym. W przypadku wybrania działalności nierejestrowej musimy pamiętać, że przychód (a nie dochód) należny z tej działalności nie może przekroczyć w żadnym miesiącu 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), a osoba prowadząca działalność nierejestrową w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Jeśli zdecydujemy się na zarejestrowanie działalności gospodarczej należy wybrać jedną z dostępnych form opodatkowania:
• skalę podatkową (czyli stawki 12% i 32%);
• podatek liniowy (19%);
• ryczałt ewidencjonowany;
• z karty podatkowej mogą skorzystać wyłącznie osoby kontynuujące taką formę opodatkowania po 31 grudnia 2021 r.

Jaki wybrać numer PKD?

PKD 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania.

Czy muszę wnieść inne, dodatkowe opłaty?

Tak. Do dodatkowych opłat należy m.in.:
• podatek od nieruchomości. Podatku tego nie płaci się, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5. Gdy wynajmujemy większą ilość pokoi, wysokość podatku należy zweryfikować w odpowiednim urzędzie gminy;
• opłata miejscowa/klimatyczna. W zależności od położenia obiektu, stawka opłaty może się różnić. Szczegółowe kwestie poboru wspomnianej opłaty reguluje Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Czy mogę żywić moich gości?

Tak. Przed rozpoczęciem świadczenia usług żywieniowych należy zarejestrować zakład we właściwym państwowym powiatowym
inspektoracie sanitarnym. Zgłoszenie należy złożyć nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem działalności. Gospodarstwa agroturystyczne nieprowadzające działalności gastronomicznej mogą być kontrolowane w aspekcie spełniania zasad
GHP i GMP, a kwatery, które prowadzą usługi żywieniowe oraz mają zarejestrowaną działalność gospodarczą, są kontrolowane jak inne obiekty świadczące usługi żywienia zbiorowego.

Czy muszę spełnić jakieś dodatkowe wymagania?

Tak. Wszystkie wymagania dotyczące minimalnego wyposażenia określone są w załączniku nr 7 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 188, poz.1945). Ponadto należy spełnić szereg
wymagań przeciwpożarowych, sanitarnych czy budowlanych (temat został szczegółowo opisany w naszej broszurze).

Gdzie mogę dowiedzieć się więcej?

Więcej informacji znajdziesz w naszej broszurze dostępnej na stronie www.podr.pl.

podr.pl/ulotki-broszury/

https://podr.pl/wp-content/uploads/2024/03/prawo-w-agroturystyce2.pdf

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Działem Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

opracowała: Magdalena Oskroba

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

10 − 3 =