Kontrole warzyw i owoców bardziej efektywne

Print Friendly, PDF & Email

      W resorcie rolnictwa przyjęto projekt ustawy, która ma być odpowiedzią na liczne sygnały, petycje i protesty dotyczące nieprawidłowości przepakowania owoców i warzyw przywożonych z zagranicy i sprzedawania ich jako polskich.

Temat niewłaściwie znakowanych lub przepakowywanych warzyw i owoców przywożonych  z za  zagranicy jest w ostatnim czasie bardzo głośny. Między innymi za sprawą Unii Warzywno- Ziemniaczanej, która głośno mówi o tym problemie i domaga się zmian, zapewnienia zbytu dla polskich produktów. Jest to efekt między innymi przeprowadzonej kontroli przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa która zanotowała przypadek wykrycia organizmu kwarantannowego (Ralstonia solanacearum) w ziemniakach pochodzących z Egiptu.

MRiRW zapowiada, że zintensyfikuje działania kontrolne przez Inspekcję Jakości Artykułów Rolno- Spożywczych, Inspekcję Sanitarną, Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Izby Skarbowe oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Inspekcję Handlową). Przygotowane zostały propozycje zmian legislacyjnych, które dotyczą jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu, ustawy 18 grudnia 2003 roku o ochronie roślin, ustawy z dnia 6 marca 2018 roku. Zmiany te dotyczą usprawnień przeprowadzenia kontroli przez inspektorów oraz wzmocnienia nadzoru nad produkcją i obrotem na terytorium Polski roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów szczególnie podatnych na porażenie przez organizmy kwarantannowe, także w kontekście postulatów zgłaszanych przez organizacje rolnicze.

polska czerwona porzeczka

Wprowadzenie w odpowiednich do skali stwierdzanych nieprawidłowości sankcji karnych oraz zapewnienie skutecznego nadzoru ma na celu poprawę bezpieczeństwa fitosanitarnego Polski, zabezpieczenie kraju przed rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych oraz poprawę konkurencyjności polskiej żywności pochodzenia roślinnego.

Proponowane kary stosowane przez służby kontrolne za owoce i warzywa nie zgodne z wymaganiami unijnymi z dotychczasowej kary grzywny, zostaną podniesione do kary pieniężnej w wysokości do 5-krotnej wartość korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogła by być uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów do obrotu, nie niższej niż 500 zł. ( tak, jak do tej pory w przypadku innych artykułów rolno-spożywczych). Jeśli ktoś po wydaniu orzeczenia o  niezgodności warzyw i owoców, również musi spodziewać się kary. W ustawie przewiduje się także wprowadzenie dodatkowo kary, za nie okazanie dokumentów towarzyszących danej partii warzyw i owoców (o których mowa w przepisach UE) lub nie zamieszczenie w tych dokumentach wymaganej informacji albo podanie informacji nieprawdziwych – będzie kara pieniężna w wysokości do 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedzający rok nałożenia kary, nie niższa niż 200 zł.

Kolejne założenie ustawy przewiduje, że każdy podmiot wprowadzający artykuły rolno-spożywcze do obrotu powinien posiadać informacje, które umożliwią identyfikację tych produktów, inaczej będą sankcje.

polski por w uprawie gruntowej

W zakresie przepisów dotyczących ochronę roślin, wzmocniony zostanie nadzór nad produkcją i obrotem na terytorium Polski roślin, produktów roślinnych lub produktów szczególnie podatnych na porażenie przez organizmy kwarantannowe oraz wprowadzone zostaną odpowiednie do skali stwierdzonych nieprawidłowości sankcje karne (nawet do 125 tys. zł w sytuacji najbardziej drastycznych przypadków łamania prawa).

Kontrole urzędowe mają być łatwiejsze dzięki stosowaniu imiennego okresowego upoważnienia dla inspektora Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, którym będzie się mógł posłużyć w celu przeprowadzenia kontroli podmiotów (wprowadzających do obrotu warzywa i owoce), których dane nie są znane – pozwoli to na szybkie skuteczniejsze niż dotychczas przeprowadzenie kontroli tych artykułów z uwagi na ich nietrwałość.

 

Na podst. źródła: MRiRW ,         opracował           Tadeusz Plichta

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

five + 7 =