Nowe możliwości dla kół gospodyń wiejskich

Print Friendly, PDF & Email

Koła gospodyń wiejskich również i w tym roku mogą ubiegać się o pomoc finansową na prowadzoną przez nie działalność statutową. Łącznie na ten cel przeznaczono w 2019 r. 40 mln zł. Wnioski o wsparcie przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dnia 3 kwietnia 2019 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która weszła w życie 29 listopada 2018 roku. Najważniejsze zmiany są następujące:

  • Koła gospodyń wiejskich mogą mieć siedzibę i także działać na terenach sołectw położonych w granicach administracyjnych miast i miast do 5 000 mieszkańców;
  • Koło gospodyń wiejskich, które zostało wpisane do rejestru, utrzymuje swój status i może kontynuować działalność także po zmianach w podziale terytorialnym kraju, polegających na nadaniu wsi będącej terenem działalności koła gospodyń wiejskich status miasta;
  • Przy rejestrze listy członków koła według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego nie jest wymagane oświadczenie członków koła o miejscu zamieszkania na obszarze wsi będącej terenem działalności koła. Zmiany umożliwią działanie wszystkim osobom chcącym uczestniczyć w danym kole, niezależnie od ich miejsca stałego zamieszkania;
  • Członkiem koła gospodyń wiejskich może być każda osoba, która ukończyła lat 18;
  • Zmieniono zapis Art.24 w ust. 1 w pkt 1 lit. a dotyczący prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, który otrzymał brzmienie: osiągają przychody wyłącznie z – „działalności statutowej z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, dotacji, pomocy finansowej”;
  • Dodano Art. 25a: „Pełnomocnik Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw może realizować zadania związane z promowaniem i wspieraniem kół gospodyń wiejskich oraz związków, w szczególności w zakresie wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich oraz wsparcia rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich”;
KGW podczas jednych z targów regionalnych w woj. pomorskim
  • Dużo zmian wprowadzono w Art.27 dotyczącym zasad likwidacji koła (szczegóły w ustawie);
  • Pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich na realizację zadań z budżetu państwa na rok 2019 wynosi 40 000 000 zł. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie pomocy. Na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa znajdziemy informację o kwocie na jaką zostały złożone wnioski o przyznanie pomocy do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Informację o wykorzystanej kwocie i o zaprzestaniu przyjmowania wniosków znaleźć można na stronie www.arimr.gov.pl;
  • Tekst ustawy przyjęty przez Senat znajdziemy na stronie:  https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1357,prezydent-podpisal-dziewiec-ustaw.html

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Opracowano na podstawie materiałów udostępnionych na stronie: http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/3271_u.htm

Żaneta Rucińska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

19 − sześć =