Od 1.01.2017 r. szacowaniem szkód od zwierząt łownych zajmować się będą wojewodowie – cz.II

Print Friendly, PDF & Email

Od 1 stycznia 2017 r. zaczną obowiązywać nowe zasady wypłaty odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzanych przez zwierzęta łowne. Co zmieni się w stosunku do aktualnie obowiązujących przepisów – prezentuje artykuł.

FUNDUSZ ODSZKODOWAWCZY

W celu zapewnienia finansowania powstałych szkód łowieckich, utworzono Fundusz Odszkodowawczy, którego dysponentem jest wojewoda (art. 50a). Środki gromadzone w funduszu mają pochodzić z rocznych składek, ustalanych przez wojewodę i wnoszonych przez zarządców lub dzierżawców obwodów łowieckich w okresie uiszczania czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, a także z darowizn i zapisów oraz dotacji z budżetu państwa. Wysokość składki stanowi iloczyn określonej w rocznym planie łowieckim liczby planowanych do pozyskania zwierząt łownych oraz zryczałtowanych stawek za te zwierzęta.

Tab. 1 Wysokość stawek na rzecz Funduszu Odszkodowawczego płaconych przez dzierżawcę obwodu łowieckiego.

Gatunek Stawka składki za 1 osobnika
Łoś 600 zł
Jeleń 350 zł
Daniel 135 zł
Sarna 105 zł
Dzik 85 zł

Kwota wypłaconych odszkodowań w obwodach dzierżawionych i zarządzanych przez Polski Związek Łowiecki w latach 2014/2015 wyniosła 62 mln 150 tyś. zł. Kwota wypłaconych odszkodowań we wszystkich obwodach łowieckich według danych GUS za lata 2013/2014 wyniosła 75 mln 278 tys. W sytuacji, gdyby wartość odszkodowania przekroczyła zasoby funduszu odszkodowawczego, różnice pokryje wojewoda ze środków budżetu państwa. Szacunkowo należy przyjąć, że kwota jaka jest niezbędna na uzupełnienie funduszu odszkodowawczego nie będzie przekraczała 30 mln zł w skali roku. Składki na Fundusz Odszkodowawczy będą ustalane corocznie przez właściwego wojewodę, a jej wysokość będzie uzależniona od wysokości szkód łowieckich w roku poprzednim. Należy również podkreślić, że oprócz kosztów związanych z odszkodowaniami, w budżecie państwa zostaną zabezpieczone środki przeznaczone na wykonywanie czynności dotyczących szacowania i wypłaty odszkodowań. Kwota niezbędna do realizacji wymienionych zadań przez wojewodów będzie się kształtować w wysokości ok. 25 mln. zł rocznie. Jest ona pochodną ok. 380 etatów utworzonych dodatkowo w urzędach wojewódzkich, przyjmując za podstawę średnią krajową płacę. Środki te nie muszą być spożytkowane wyłącznie na utworzenie dodatkowych etatów, ale mogą być również wydatkowane na zasadzie umów zlecenia dla pracowników urzędów wojewódzkich, szczególnie w okresach powstawania szkód łowieckich. Łączne koszty wprowadzenia nowych zasad szacowania i wypłacania odszkodowań za szkody łowieckie to kwota ok. 55 mln. zł rocznie. Jest to kwota, jaką można akceptować jako bardzo ważny czynnik stabilizujący sytuację w relacjach pomiędzy kołami łowieckimi, a poszkodowanymi w wyniku powstałych szkód łowieckich. Zachowanie dobrych relacji tych środowisk jest konieczne ze względu na troskę o środowisko przyrodnicze.

Alicja Łepek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

thirteen + seven =