Od 1.01.2017 r. szacowaniem szkód od zwierząt łownych zajmować się będą wojewodowie – cz.I

Print Friendly, PDF & Email

Zwierzęta łowne w stanie wolnym są dobrem ogólnonarodowym i stanowią własność Skarbu Państwa. Nowo uchwalona ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. wprowadza zmiany w ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie. W zakresie szacowania szkód łowieckich zacznie ona obowiązywać od 01.01.2017 r.  Celem nowelizacji ustawy było zracjonalizowanie gospodarki łowieckiej w powiązaniu z gospodarką rolną, gdyż w ostatnim okresie nierówność stron zaznaczyła się szczególnie niekorzystnie po stronie rolników jako tych, którzy ponoszą znaczne straty w uprawach rolnych z tytułu szkód jakie wyrządzają im zwierzęta łowne, a szczególnie dziki.

Zmiany w ustawie mają wyeliminować negatywne zjawisko ponoszenia przez rolników strat gospodarczych, jednak równocześnie mają w pełni uszanować prawa kół łowieckich. Kwestią niezwykle istotną z punktu widzenia poszkodowanych z tytułu szkód łowieckich rolników jest zmiana instytucji szacującej i wypłacającej odszkodowania z tytułu tych szkód. Dotychczas czynią to przedstawiciele kół łowieckich, którzy nie dysponują dostatecznymi środkami, aby zadośćuczynić poszkodowanym poniesione straty. W środowiskach rolniczych występuje z tego tytułu rozgoryczenie i poczucie krzywdy.

NOWE ZASADY SZACOWANIA SZKÓD

Wprowadzając nowe zasady szacowania szkód łowieckich i wypłaty odszkodowań, ustawa przewiduje ustanowienie zasady (art. 46), że do wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny jest obowiązany, działający w imieniu Skarbu Państwa, wojewoda właściwy ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód. Natomiast wniosek o dokonanie oględzin i oszacowanie szkód, a także ustalenie wysokości odszkodowania właściciel lub posiadacz gruntów rolnych składa do właściwego ze względu na wystąpienie tych szkód wójta, burmistrza i prezydenta, który przekazuje go właściwemu wojewodzie.

Najwięcej szkód wyrządzają dziki, których populacja rozrasta się w sposób dynamiczny.

Najwięcej szkód wyrządzają dziki, których populacja dynamicznie przyrasta.

Oględzin i szacowania szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonują, w myśl ustawy (art. 46a), wojewoda właściwy ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód. Na pisemny wniosek właściciela lub posiadacza gruntów rolnych w oględzinach i szacowaniu szkód może (poza uczestnictwem właściciela lub posiadacza gruntów rolnych oraz dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego) również uczestniczyć przedstawiciel właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkód izby rolniczej. Zgodnie z ustawą (art. 46a ust. 4), wojewoda informuje właściciela lub posiadacza gruntów rolnych oraz dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego, a w razie potrzeby również przedstawiciela właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkód izby rolniczej, o terminie dokonania oględzin i szacowania szkód, nie później niż przed upływem 7 dni od dnia otrzymania informacji o powstaniu tych szkód. Po zakończeniu oględzin i oszacowaniu szkód sporządza się protokół (art. 46b), zawierający w szczególności informacje o wysokości poniesionych szkód. Właściciel albo posiadacz gruntów rolnych oraz dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego ma prawo wnieść zastrzeżenia do treści protokołu w zakresie wielkości szkody lub proponowanej wysokości wynagrodzenia, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu protokołu do podpisu. W przypadku wniesienia zastrzeżeń w zakresie proponowanej wysokości wynagrodzenia za szkody, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych oraz dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego może w terminie 14 dni od dnia wniesienia tych zastrzeżeń przedstawić opinię rzeczoznawcy wpisanego na listę rzeczoznawców prowadzoną przez właściwą ze względu na miejsce wystąpienia szkody izbę rolniczą (art. 46b ust. 4). Wysokość odszkodowania ustala, w drodze decyzji administracyjnej, wojewoda na podstawie protokołu oszacowania szkód oraz opinii rzeczoznawcy – jeżeli została sporządzona (art. 46d). Ustawa przewiduje upoważnienie do wydania rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, określającego sposób postępowania przy szacowaniu szkód w uprawach lub płodach rolnych.

Alicja Łepek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

3 + nineteen =