Rynek drobiu – 2019

Print Friendly, PDF & Email

W 2019 r. determinantami wzrostu produkcji drobiu w Polsce są popyt eksportowy oraz konsumpcja wewnętrzna. Ile wyprodukowano ton mięsa drobiowego w I kwartale, a ile z tego wyeksportowano? Jak przedstawia się sytuacja na rynku światowym?

Produkcja drobiu na świecie

W 2018 r. według szacunków Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) globalna produkcja kurcząt wzrosła o 2%, do 95,5 mln ton. Większą produkcję odnotowano na rynkach wiodących światowych producentów mięsa drobiowego, tj. w Stanach Zjednoczonych (wzrost o 2,2%), Unii Europejskiej (o 2,4%) i Chinach (o 0,9%).

Zgodnie z prognozą USDA w 2019 r. globalna produkcja kurcząt osiągnie rekordowy poziom 98,4 mln ton, o 3% wyższy niż w roku 2018. Największy wpływ na wzrost produkcji światowej będzie miała dynamicznie rosnąca produkcja w Chinach (wzrost
o 8%) oraz dalszy rozwój produkcji u pozostałych największych globalnych producentów, tj. w USA, Brazylii i UE[1].

źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podst. danych USDA


Produkcja drobiu w UE

Według prognozy Komisji Europejskiej produkcja drobiu w UE w 2018 r.
osiągnęła 15,2 mln ton i była o 4,7% większa niż w roku 2017. Wzrost produkcji
w znacznym stopniu wynikał z ograniczenia podaży drobiu pochodzącego z importu
z rynku brazylijskiego w pierwszej połowie roku, co zachęcało unijnych producentów do uzupełnienia powstałej luki podażowej. KE prognozuje, że w 2019 r. dynamika wzrostu produkcji drobiu będzie mniejsza niż w roku 2018 i wyniesie 2%, a wolumen produkcji osiągnie 15,6 mln ton[1].

Produkcja drobiu w Polsce

Zgodnie z szacunkami IERiGŻ-PIB w 2018 r. tempo wzrostu produkcji drobiarskiej
w Polsce było wolniejsze niż w roku 2017 i wyniosło 1,5%. Wyhamowanie dynamiki wzrostu produkcji było wynikiem przemian strukturalnych, które miały miejsce
w krajowym przemyśle drobiarskim oraz wysokiego już wykorzystania mocy
produkcyjnych.

W 2019 r. determinantami wzrostu produkcji drobiu w Polsce są popyt eksportowy oraz konsumpcja wewnętrzna. W pierwszym kwartale 2019 r. (według GUS) w zakładach przemysłu drobiarskiego zatrudniających 50 i więcej pracowników wyprodukowano łącznie 697 tys. ton mięsa drobiowego, o 8% więcej niż przed rokiem. Według analityków KOWR produkcja drobiu w 2019 r. może się zwiększyć o 5-6% w stosunku do roku 2018.

Handel UE drobiem z krajami trzecimi

Unia Europejska jest eksporterem netto produktów drobiowych. W 2018 r. poza obszar celny UE sprzedano 1,8 mln ton produktów drobiowych (w ekwiwalencie tuszek), o 6,5% więcej niż w 2017 r. Na wzrost wolumenu unijnego eksportu największy wpływ miało zwiększenie sprzedaży na Ukrainę, Filipiny oraz do Ghany[2].

W okresie styczeń–luty 2019 r. unijny eksport produktów drobiowych osiągnął 315 tys. ton i był o 21% większy niż przed rokiem. Największą dynamikę wzrostu odnotowano
w eksporcie drobiu do RPA (wzrost o 140%), Wietnamu (o 86%) oraz do Demokratycznej Republiki Konga i na Filipiny – wzrost odpowiednio o 43% i 40%.

Zgodnie z prognozą KE w 2019 r. dynamika wzrostu unijnego eksport drobiu będzie
słabsza niż w roku 2018 i wyniesie 2%[3].  Do wyhamowania tempa wzrostu eksportu może przyczynić się prognozowana większa produkcja drobiu w USA i Brazylii, skutkująca wzrostem podaży globalnej oraz prognozy spowolnienia wzrostu produkcji w UE.

Import produktów drobiowych na rynek Unii Europejskiej w 2018 r. był o 0,7% większy niż w roku 2017 i wyniósł 813 tys. ton (w ekwiwalencie tuszek).

W okresie pierwszych dwóch miesięcy 2019 r. na rynek UE zaimportowano 147 tys. ton produktów drobiowych, o 12% więcej niż w porównywalnym okresie 2018 r. Zgodnie
z prognozą Komisji Europejskiej w całym 2019 r. import drobiu będzie o blisko 4% większy niż w roku 2018, do czego przyczyni się otwarcie unijnego rynku na przywóz drobiu brazylijskiego oraz zwiększony import z Ukrainy i Tajlandii. Na wzrost unijnego importu będzie miało również wpływ prognozowane przez KE wyhamowanie tempa wzrostu produkcji w UE.

Polski handel zagraniczny drobiem

W 2018 r. odnotowano dalszy, dynamiczny wzrost eksportu drobiu z Polski. Sprzedaż zagraniczna żywca, mięsa, podrobów i przetworów drobiowych osiągnęła blisko
1,6 mln ton (w ekwiwalencie tuszek) wobec 1,4 mln ton w roku 2017. Wzrost wolumenu odnotowano zarówno w eksporcie na rynek UE, jak i do krajów pozaunijnych. Na rynku unijnym w całym 2018 r. sprzedano około 1,2 mln ton drobiu, o 10% więcej niż przed rokiem, podczas gdy poza UE wyeksportowano około 0,4 mln ton, o 19% więcej. Wzrost sprzedaży do krajów UE wynikał z większej możliwości lokowania krajowych produktów drobiowych na rynku wspólnotowym na skutek wprowadzenia zakazu importu drobiu z Brazylii na teren UE. Jednocześnie duży wzrost wolumenu sprzedaży do krajów trzecich był rezultatem stopniowego przywracania relacji handlowych z krajami, do których eksport został ograniczony z powodu wirusa grypy ptaków w 2017 r.

Spośród krajów trzecich największy wolumen sprzedaży mięsa drobiowego
odnotowano na Ukrainę (97 tys. ton), do Hongkongu (45 tys. ton), Wietnamu (23 tys. ton)
 i RPA (22 tys. ton). Na rynku UE głównym kierunkiem eksportu mięsa drobiowego
w 2018 r. były Niemcy (215 tys. ton), Wielka Brytania (109 tys. ton),
Holandia (97 tys. ton) i Francja (87 tys. ton).

źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podst. wstępnych danych Ministerstwa Finansów

W okresie pierwszych dwóch miesięcy 2019 r. z Polski wyeksportowano 275 tys. ton żywca, mięsa, podrobów i przetworów drobiowych (w ekwiwalencie tuszek) o 15% więcej niż w analogicznym okresie 2018 r. W 2019 r. tempo wzrostu eksportu produktów drobiowych może wynieść 8% i będzie determinowane utrzymaniem przewagi cenowej polskiego asortymentu na rynku UE oraz rozwojem relacji biznesowych z partnerami pozaunijnymi. Czynnikiem ograniczającym dynamikę wzrostu eksportu na rynek unijny w 2019 r. może być rosnąca
konkurencja cenowa ze strony producentów brazylijskich i ukraińskich. Jednocześnie prognozy wolniejszego niż w 2018 r. tempa wzrostu eksportu uwzględniają brak ostatecznego kształtu porozumień handlowych w przypadku wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE, co może skutkować spadkiem dynamiki eksportu do tego kraju. Sytuacja taka dotyczyłaby w największym stopniu dominującego w sprzedaży w 2018 r. mięsa kurzego (80% wolumenu eksportu),
a w mniejszym stopniu mięsa indyczego (19% wolumenu) i mięsa z kaczek (1%).  


1 Produkcja w masie poubojowej ciepłej, handel zagraniczny żywcem, mięsem i przetworami
w ekwiwalencie tuszek.
* produkcja – na podstawie prognozy IERiGŻ–PIB, eksport i import – wstępne wyniki Ministerstwa Finansów.
Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie
danych GUS, Ministerstwa Finansów i IERiGŻ–PIB

W 2018 r. import produktów drobiowych do Polski zwiększył się w porównaniu z rokiem 2017 o blisko 8%, do 166 tys. ton (w ekwiwalencie tuszek). Do wzrostu wolumenu przywozu w największym stopniu przyczynił się blisko 27% przyrost importu mięsa drobiowego.

W okresie styczeń-luty 2019 r. do Polski zaimportowano 27 tys. ton drobiu, o 14% więcej niż przed rokiem. Prognozuje się, że w całym 2019 r. import żywca, mięsa, podrobów
i przetworów drobiowych będzie zbliżony do notowanego w roku 2018 i podobnie jak w latach poprzednich będzie stanowił uzupełnienie oferty krajowej.

Spożycie drobiu

W 2018 r. odnotowano niewielki wzrost bilansowej konsumpcji mięsa drobiowego.  Zgodnie z szacunkiem IERiGŻ-PIB w 2018 r. bilansowe spożycie mięsa drobiowego wzrosło do 27,8 kg na mieszkańca z 27,6 kg w 2017 r., tj. o 0,7%. Jednocześnie bilansowa konsumpcja wieprzowiny wzrosła o 4,7%, a wołowiny o 1%. Wolno rosnąca konsumpcja mięsa drobiowego spowodowana była znacznym tempem wzrostu cen
detalicznych drobiu (o 3,9%), przy spadku cen detalicznych konkurencyjnego mięsa wieprzowego (o 1,8%). 

Sytuacja cenowa

W 2019 r. podobnie jak w latach poprzednich Polska utrzymuje korzystne relacje cen w stosunku do unijnego drobiu.  Według danych Komisji Europejskiej 15 kwietnia 2019 r. ceny kurcząt brojlerów na rynku krajowym w przeliczeniu na walutę unijną wynosiły 128,63 EUR/100 kg. Cena tego asortymentu była o 31,5% niższa niż średnio w UE. Notowany poziom cen kurcząt brojlerów na rynku krajowym był najniższy w UE.

Od początku lutego 2019 r. rosną ceny skupu kurcząt brojlerów na rynku krajowym. Zgodnie z danymi Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW ceny zakupu kurcząt brojlerów w dniach 15-21.04.br. wynosiły 3,49 zł/kg (bez VAT). Notowany poziom cen był o 9,5% wyższy niż w pierwszym tygodniu stycznia 2019 r. oraz o 4% wyższy niż przed rokiem.

Sytuacja podażowo–popytowa na rynku krajowym w 2019 r. determinowana jest wolniejszym wzrostem mocy wytwórczych w zakładach produkujących żywiec w stosunku do popytu eksportowego. Skutkuje to sytuacją, w której tempo wzrostu eksportu przewyższa dynamikę wzrostu produkcji krajowej, co wpływa stymulująco na wzrost cen skupu kurcząt brojlerów.

Zgodnie z prognozą Zespołu Ekspertów ds. Prognozowania Cen Podstawowych Produktów Rolno-Żywnościowych w czerwcu br. cena skupu kurcząt brojlerów może nadal rosnąć. Analitycy KOWR przewidują, że w trzecim kwartale br. wzrost mocy wytwórczych w krajowych zakładach produkcyjnych wpłynie na zmniejszenie presji popytowej, co przyczyni się do osłabienia dynamiki wzrostu cen skupu kurcząt brojlerów. 

opracował: dr inż. Tadeusz Plichta (na podstawie danych KOWR)


[1] Short-term outlook for EU agricultural markets in 2018 and 2019, Spring 2019.

[2] EU Market Situation for Poultry – Committee for the Common Organisation of the Agricultural Markets
17 April 2019.

[3] Short-term outlook for EU agricultural markets in 2018 and 2019, Spring 2019.


[1] Livestock and Poultry: World Markets and Trade, USDA FAS, April 2019.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

7 + seventeen =