Tworzenie grup producentów i organizacji producentów rolnych.

Print Friendly, PDF & Email

We wrześniu Prezes ARiMR podał do publicznej wiadomości, że wnioski o przyznanie pomocy na “Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” można składać od 30 października do 28 grudnia 2017 r. Warto skorzystać z tej formy wsparcia, a poniżej przedstawiamy warunki aplikowania o środki.

Zasady przyznawania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju
z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1284)

Rozporządzenie określa w szczególności:

 1. formę i tryb składania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność;
 2. szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy i wnioski o płatność;
 3. kryteria wyboru operacji.

Pomoc w ramach naboru w 2017 r. będzie przyznana grupie producentów, która spełni m.in. następujące warunki:

 1. jest uznana na podstawie planu biznesowego
 2. posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
 3. działa jako przedsiębiorca prowadzący mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo
 4. siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a każdy z członków tej grupy będący producentem prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkcję produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa została uznana,
 5. każdemu z członków tej grupy będącemu producentem przyznano płatności na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku uznania grupy lub przynajmniej raz w ciągu ostatnich 2 lat poprzedzających rok uznania grupy, lub
 6. każdy z członków tej grupy będący producentem był posiadaczem zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, lub
 7. każdy z członków tej grupy będący producentem prowadził działy specjalne produkcji rolnej przynajmniej w roku poprzedzającym rok uznania grupy.

 

Z pomocy wykluczone będą grupy, których członkowie byli członkami grupy producentów rolnych, wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw lub organizacji producentów owoców i warzyw, której przyznano i wypłacono pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków Unii Europejskiej po dniu 1 maja 2004 r. w celu utworzenia i przeznaczenia jej na działalność administracyjną lub inwestycyjną.

Formularz wniosku o płatność i wzory oświadczeń do wniosku oraz wniosku o płatność znajdują się na stronie internetowej ARiMR.

Wniosek o przyznanie pomocy grupa składa do dyrektora oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na siedzibę grupy.

W okresie realizacji Programu wniosek o przyznanie pomocy składa się tylko raz, w terminie do dnia zakończenia pierwszego terminu składania wniosków następującego po dniu uznania grupy.

Pomoc przysługuje grupie według kolejności ustalonej przez Prezesa Agencji przy zastosowaniu kryteriów wyboru. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

 • zorganizowane w formie spółdzielni,
 • które zrzeszają producentów trzody, bydła, owiec i kóz, miodów naturalnych i innych produktów pszczelich,
 • roślin z przeznaczeniem na cele energetyczne lub do wykorzystania technicznego i szyszek chmielowych.
 • w skład grupy wchodzi co najmniej 10 członków,
 • produkty członków grupy zostały objęte dobrowolnym ubezpieczeniem lub
 • siedziba grupy znajduje się w powiecie o wysokim rozdrobnieniu agrarnym a także
 • jeżeli w planie biznesowym są planowane działania innowacyjne wprowadzające nowe zasady produkcji, procesu lub technologii,
 • przeciwdziałaniu zmianom klimatu lub ochrony środowiska – przez stosowanie maszyn, urządzeń, sprzętu lub technologii, ograniczających niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne, lub rozwiązań ograniczających zużycie zasobów, w szczególności wody lub energii.

W pierwszej kolejności pomoc przysługuje grupom, które uzyskały największą liczbę punktów, przy czym pomoc jest przyznawana, jeżeli grupa uzyskała co najmniej 3 punkty.

Zgodnie z przepisem § 9 ust. 3 ww. rozporządzenia, Prezes Agencji, podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję informację o kolejności przysługiwania pomocy, wraz ze wskazaniem numerów identyfikacyjnych grup oraz liczby przyznanych punktów.

Z poprzedniego naboru przeprowadzonego w 2016 r sporządzono i opublikowano dwie listy obejmujące województwo mazowieckie i pozostałe województwa.

W województwie mazowieckim pomoc przyznano 13 grupom.  Na pierwszej pozycji jest grupa, która uzyskała 19 pkt. ostatnia 10,8 pkt. Na liści pozostałych województw jest 119 grup. Na pierwszym miejscu jest grupa która uzyskała 23 pkt ostatnia 3 pkt.

Dla grup zainteresowanych aplikowaniem o środki specjaliści PODR pomogą wypełnić dokumenty aplikacyjne.

Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 59 847-12-81 lub 797010671

Bogdan Nowaczewski, Czesław Elzanowski

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dwadzieścia + 6 =