Stawiamy na ekologię !

Print Friendly, PDF & Email

Nie ulega wątpliwości, że rozwój rolnictwa ekologicznego jest jednym z priorytetów Polski na poziomie Unii Europejskiej.  W tym  celu został opublikowany Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2021-2027*.

Celem „Ramowego Planu Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce w latach 2021 – 2027”  jest stały rozwój sektora rolnictwa ekologicznego oraz rynku żywności ekologicznej.

Dążenia do osiągnięcia celu będą realizowane poprzez działania w czterech obszarach:

I. Transfer wiedzy – działania doskonalące, informacyjne i promocyjne.

II. Innowacje w produkcji ekologicznej.

III. Wsparcie producentów ekologicznych.

IV. Utrzymanie zaufania do systemu rolnictwa ekologicznego.

Do najważniejszych założeń tego planu należą:

osiągnięcie celu : co najmniej 25 % gruntów rolnych UE w systemie rolnictwa ekologicznego oraz znaczny wzrost akwakultury ekologicznej do 2030 roku ,

– działania mające na celu konsolidację branży; łączenie się producentów w różnego rodzaju kooperatywy,

– opracowanie kompendium wiedzy dla producentów , uwzględnić należy innowacje  i mechanizację produkcji (problem z siłą roboczą),

– podniesienie świadomości zarówno producentów jak i konsumentów (np. wykorzystanie produktów eko w żywieniu zbiorowym), promocja w prasie , TV, Internecie,

– sieć gospodarstw demonstracyjnych, dająca możliwości wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy producentami,

– wprowadzenie zajęć z rolnictwa ekologicznego w szkołach rolniczych,

– informowanie o kanałach dystrybucji ( różnego rodzaju bazy , bazarki – typu ebazarek)

– stopniowe odchodzenie od odstępstw od zasad produkcji ekologicznej (głównie materiał rozmnożeniowy) ,

– wsparcie badań w rolnictwie ekologicznym – rozwiązywanie problemów w zakresie zasad chowu młodych zwierząt ekologicznych, technologii przetwórstwa oraz produkcji pasz ekologicznych, zasad zabezpieczania i przeciwdziałania zanieczyszczeniom GMO oraz niedozwolonych do stosowania środków produkcji, jak również badania nakierowane na zwiększenie oferty ekologicznego materiału rozmnożeniowego roślin lub ilości środków ochrony roślin do rolnictwa ekologicznego,

wsparcie producentów ekologicznych w ramach środków Wspólnej Polityki Rolnej oraz producentów akwakultury ze środków Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Środki powinny być kierowane do producentów rolnych oraz gospodarstw rybackich, będących w systemie rolnictwa ekologicznego i wytwarzających produkty na rynek,

– wsparcie produkcji ekologicznej podnoszące poziom inwestycji; producenci ekologiczni powinni mieć ułatwiony dostęp do środków przeznaczonych na inwestycje w gospodarstwie ,

– prowadzenie produkcji ekologicznej powinno nadal być dodatkowo premiowane przy ocenie wniosków o wsparcie. Inwestycje są niezbędne dla rozwoju i podnoszenia konkurencyjności polskiego sektora rolnictwa ekologicznego,

– utrzymanie wysokiego poziomu kontroli i certyfikacji (ujednolicenie funkcjonowania jednostek certyfikujących, możliwość wprowadzania uproszczeń i ułatwień).

 

 

Założenia Ramowego Planu Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce w latach 2021 – 2027 mają oczywiście swoje odzwierciedlenie w instrumentach wsparcia finansowego.  Od roku 2021 wzrastają stawki dopłat do hektara dla producentów realizujących lub podejmujących zobowiązanie ekologiczne w ramach PROW 2014-2020 – tab.1. (lata 2021-2022 będą okresem przejściowym).

Ponadto w Krajowym Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej , który zostanie wdrożony od 2023 r. (obecnie w trakcie konsultacji https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planu-strategicznego-dla-wpr) również przewidziano działania mające na celu wspieranie produkcji ekologicznej – różnego rodzaju interwencje, mające na celu ochronę środowiska. Jednym z   ekoschematów jest  „Rolnictwo ekologiczne”. Do tego wszelkie działania inwestycyjne, gdzie jest prowadzona produkcja ekologiczna, będą dodatkowo premiowane (punktowane), a nawet pojawią się interwencje dedykowane tylko producentom ekologicznym.

Tab.1. Stawki płatności ekologicznej do hektara od roku 2021.

Należy pamiętać, że do rozwoju sektora żywności ekologicznej w Polsce potrzebna jest nie tylko produkcja pierwotna, ale także dynamicznie musi rozwijać się produkcja żywności przetworzonej. Przetwórstwo produktów ekologicznych daje możliwość osiągnięcia wyższych dochodów, wpływa pozytywnie na budowanie relacji handlowych i na zwiększenie zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Nadal obserwujemy rosnące zainteresowanie produktami wysokiej jakości. Coraz częściej konsumenci interesują się pochodzeniem, metodą wytwarzania i składem  żywności.

Zatem wybór produkcji metodami ekologicznymi, przy jednoczesnych działaniach zmierzających do zwiększania świadomości konsumentów, z pewnością jest dobrym kierunkiem do rozwoju własnego gospodarstwa czy przedsiębiorstwa.

 

Opracowała: Agnieszka Jereczek

 

 

*Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2021-2027 opublikowany na stronie MRIRW pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ramowy-plan-dzialan-dla-ywnosci-i-rolnictwa-ekologicznego-w-polsce

 

 

Jeden komentarz

  1. Dzięki takim programom zarówno konsumenci, jak i sami rolnicy zaczynają być bardziej otwarci na nowe technologie z zachowaniem umiaru pod kątem ekologii i zdrowego żywienia. Super, trzymamy kciuki!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

14 − cztery =