Jak przygotować gospodarstwo rolne do uzyskania płatności – działanie “Rolnictwo ekologiczne” – PROW 2014-2020? cz.I

Print Friendly, PDF & Email

ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA

Popyt na żywność ekologiczną w Polsce będzie rósł – zapewniają analitycy rynku. Potencjał rozwoju rynku eko-żywności w Polsce jest ogromny. Z danych najnowszego raportu The World of Organic Agriculture wynika, że wydatki na żywność ekologiczną stanowią w Polsce 0,2 proc. wydatków na żywność ogółem. Dla porównania udział wydatków na zdrową żywność w całkowitych wydatkach na żywność wśród krajów Europy Zachodniej najwyższą wartość przyjął w Danii (7,6 proc.), Szwajcarii (7,1 proc.), Austrii (6,5 proc.), Szwecji (6,0 proc.), Niemczech (4,4 proc.) oraz Luksemburgu (3,4 proc.).

Wskazuje to na duże perspektywy zwiększania się udziału żywności ekologicznej w polskim rynku żywności wraz z dalszym bogaceniem się społeczeństwa.

Konsumenci podkreślają, że szukają w żywności ekologicznej  smaku, zapachu i zdrowia. Często w początkowej fazie zainteresowania zakupem żywności ekologicznej konsumenci zaopatrują się bezpośrednio u rolników bądź na bazarze. Istnieje grupa konsumentów , która bardziej ceni bezpośrednie miejsca zakupu żywności i obdarza je większym zaufaniem niż sklepy, w których oferowana jest żywność ekologiczna. Dzięki możliwości odwiedzenia gospodarstwa i obejrzenia pól  z uprawami, kupujący nabierają zaufania do procesu produkcji. Zakup żywności ekologicznej bezpośrednio w gospodarstwie wpływa również na cenę produktu. Rolnik omijając pośredników, może zaoferować kupującemu przystępną cenę.

Konsumenci, którzy   regularnie zaopatrują się w żywność ekologiczną, przywiązują wagę do certyfikatu rolnictwa ekologicznego  i szukają produktów oznakowanych tym logo (ryc. 1).   Obecność tego logo na dowolnym produkcie oznacza zgodność tego wyrobu z rozporządzeniem UE w sprawie rolnictwa ekologicznego. Szukając na półkach sklepowych wybierajmy żywność z tym znakiem na etykiecie.

Ryc.1. Unijne logo rolnictwa ekologicznego.

Ryc.1. Unijne logo rolnictwa ekologicznego.

Rolnictwo ekologiczne jest metodą wytwarzania żywności, która w oparciu o naturalne cykle przyrody minimalizuje wpływ człowieka na środowisko. Ma ono na celu utrzymanie równowagi biologicznej w środowisku produkcji dzięki pielęgnowaniu bioróżnorodności, ograniczaniu nawożenia, samowystarczalności paszowo-nawozowej, czyli dążenie do zamknięcia obiegu materii w gospodarstwie poprzez zrównoważenie produkcji roślinnej i zwierzęcej. Podstawą nawożenia w produkcji roślinnej są nawozy organiczne, takie jak: kompost, obornik, gnojowica, nawozy zielone. Chów zwierząt oparty jest na paszach własnych. W ekologicznym systemie produkcji wyklucza się stosowanie syntetycznych substancji, takich jak: nawozy mineralne, chemiczne pestycydy, hormony wzrostu. Niedopuszczalne jest również wykorzystywanie organizmów modyfikowanych genetycznie i ich pochodnych. W wyniku takiego sposobu gospodarowania powstają płody rolne o najwyższej jakości.

STAWKI PŁATNOŚCI W RAMACH PROW 2014-2020

PROW na lata 2014-2020 przewiduje wsparcie finansowe w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne”. Rolnicy, którzy zdecydują się przystąpić do tego programu oraz spełnią  wymogi, mogą liczyć na dodatkowe dopłaty do hektara (tab.1).

Tab.1. Wysokość stawek płatności ekologicznej.

PAKIETY WARIANTY W OKRESIE KONWERSJI (zł/ha) PO KONWERSJI

(zł/ha)

Uprawy rolnicze   966 792
Uprawy warzywne   1557 1310
Uprawy zielarskie   1325 1325
Uprawy sadownicze Podstawowe uprawy sadownicze,

Uprawy jagodowe

1882 1501
  Ekstensywne uprawy sadownicze 790 660
Uprawy paszowe na gruntach ornych   787 559
Trwałe użytki zielone   428 428

JAK ROLNIK POWINIEN SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO GOSPODAROWANIA EKOLOGICZNEGO?

Po pierwsze  trzeba poznać zasady prowadzenia gospodarstwa ekologicznego i obowiązujące przepisy krajowe i unijne (wykaz aktów prawnych na stronie: www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Rolnictwo-ekologiczne/Akty-prawne) . Należy dobrze przeanalizować możliwości swojego gospodarstwa i własne predyspozycje.  Rolnik powinien rozważyć, czy jest w stanie prowadzić produkcję roślinną bez użycia nawozów mineralnych i chemicznych środków ochrony roślin, stosować wieloletni płodozmian uwzględniający rośliny bobowate, głęboko korzeniące się z przeznaczeniem na zielony nawóz. Trzeba wziąć pod uwagę, czy zdoła się prowadzić produkcję  zwierzęcą w oparciu o pasze wyprodukowane głównie we własnym gospodarstwie (należy uwzględnić spadek plonów, zwłaszcza w okresie przestawiania) i czy zapewni się zwierzętom właściwy system utrzymania i dobrostan na wysokim poziomie. W analizie uwzględnić też trzeba fakt większych nakładów pracy ręcznej i mechanicznej. Należy zastanowić się nad profilem produkcji, być może gospodarstwo skupi się głównie na produkcji warzyw, owoców, bądź ziół. Liczyć się też trzeba z koniecznością  prowadzenia dokumentacji w gospodarstwie.

II część artykułu w kolejnym wpisie.

Opracowała: Agnieszka Jereczek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

cztery × pięć =