Procedury budowy obiektów wodnych – budowa zbiornika retencyjnego (stawu) cz.2.

Print Friendly, PDF & Email

Dla wykonania stawu na cele magazynowania wody do nawodnień wykonać należy operat wodnoprawny lub/i projekt budowlany.

Wykonany staw uzbroić należy w studnię wodomierzową wraz z wodomierzem celem kontroli ilości pobieranej wody do nawodnień obszarowych.

Przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych z wykonaniem oraz wykorzystaniem wód ze stawu ,należy pamiętać aby, każda dokumentacja posiadała postać decyzji z klauzulą ostateczności z urzędu.

 1. Zamówienie mapy do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 od uprawionego geodety. Mapa koniecznie z klauzulą z urzędu geodezyjnego.
 2. Przygotowanie mapy do celów projektowych, poprzez oznaczenie miejsca planowanego stawu.
 3. Należy również przygotować operat wodnoprawny.

Operat wraz z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego składa się do podlegającego Zarządu Zlewni wraz z załącznikami:

 • Wypis i wyrys z rejestru gruntów,
 • Mapa zasadnicza lub mapa do celów projektowych,
 • Wyrys i wypis z MPZP (Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego)
 • Płyta CD z dokumentacja w wersji elektronicznej,
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • Dokumentacja hydrogeologiczna (interpretacja PGW WP).

Wniosek jest rozpatrywany minimum 30 dni, jednak zależy to od obciążenia konkretnego Zarządu Zlewni. Czas na uzyskanie wszczęcia postępowania może wynosić od 30 do aż 90 dni.

Po otrzymaniu wszczęcia postępowania decyzja pozwolenia wodnoprawnego zazwyczaj wydawana jest w terminie 14-21 dni. Po otrzymaniu decyzji, należy wystąpić o klauzule ostateczności, którą wystawia Zarząd Zlewni – w terminie 14 dni od odebrania pozwolenia wodnoprawnego.

Gdy staw jest zlokalizowany przy rowach melioracyjnych i w części przepływają przez niego wody, wykonać należy dodatkowo instalację sterowania zbiornikiem.

Pozwolenie wodnoprawne udzielane jest na pobór wód ze stawu powyżej 5m3/d w przypadku każdorazowego wykorzystania wody. W przypadku nieplanowania poboru w w/w ilościach nie będzie konieczności uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego na ten cel. Natomiast należy pamiętać, że wodomierz jest obowiązkowym wyposażeniem instalacji, aby w czasie kontroli móc udowodnić, ze nie przekraczamy 5m3/d w skali roku.

Pozwolenie wodnoprawne niesie za sobą obowiązek m.in.:

 • Dokonywania pomiarów wody pobranej,
 • Wykonywanie przeglądów stanu technicznego urządzeń towarzyszących9 jeśli takowe występują) takich jak zastawki oraz mnichy,
 • Wykonywanie przeglądów stanu technicznego brzegów stawu,
 • Czyszczenie i utrzymywanie stawu (urządzenia widnego) w odpowiednim stanie bez wypłyceń – czyszczenie 2 raz w ciągu roku,
 • Analiza ilości pobranej wody (wg wskazań wodomierza) celem nieprzekroczenia ilości oddanej w decyzji pozwolenia wodnoprawnego – pobór średniodobowy w skali roku,
 • Wszelkie awarie urządzeń pomiarowych oraz urządzeń wodnych zgłosić należy do PGW WP,
 • Przeprowadzenie regularnych kontroli, przeglądów i konserwacji urządzeń do poboru wody,
 • W ramach uzyskanego pozwolenia wodnoprawnego uiszczać należy również opłaty do PGW WP za pobór wód podziemnych ( oplata uzależniona od ilości pobranej wody).

W przypadku konieczności wykonania projektu budowlanego na wykonanie stawu należy złożyć dokumenty do Starostwa Powiatowego.

 1. Czas na odpowiedz ze starostwa wynosi 30 dni – zgodni z KPA( kodeks postepowania administracyjnego),
 2. Budowa stawu o pow. Powyżej 1000 m2 może nieść za sobą konieczność pozwolenia na budowę. Należy zweryfikować interpretacje przepisów w Starostwie Powiatowym i sprawdzić czy staw o planowanej powierzchni można wykonać na podstawie zgłoszenia prac budowlanych czy pozwolenia na budowę,
 3. Budowa stawu związana jest z koniecznością uzyskania warunków zabudowy w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli MPZP jest, należy zweryfikować czy zgodnie z jego zapisami można przeprowadzić taką inwestycję na swojej działce lub postarać się o pisemna zgodę na odstępstwo lub zmianę zapisów planu z Urzędu Gminy.

Budowa stawu wiąże się również z koniecznością uzyskania decyzji środowiskowej uwarunkowaniach przy zbiornikach o powierzchni powyżej 1000 m2, ale to również zależy interpretacji zarówno PGW WP oraz Starostwa Powiatowego, a także odległości od form ochrony przyrody ( głównie Parków Narodowych i obszarów Natura 2000) Staw nie jest jednocześnie inwestycja mogącą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W celu uzyskania decyzji wykonać należy Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia lub Raport oddziaływania na środowisko. Konieczność wykonania konkretnego opracowania  narzuca zwyczajowo Starostwo Powiatowe lub PGW WP. W przypadku braku wskazania należy wykonanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia.

Uzyskanie decyzji wiąże się ze złożeniem dokumentacji:

 • Urząd Gminy – w przypadku oddziaływania na środowisko lub jeśli inwestycja może potencjalnie w znaczący sposób oddziaływuje na środowisko ( w tym brak obszarów Natura 2000),
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska – wyłącznie w przypadku oddziaływania inwestycji na obszarze Natura 2000 oraz w przypadku, gdy inwestycja może w znaczny sposób oddziaływa c na środowisko naturalne,

Czas na odpowiedz z Urzędów wynosi ok. 30 dni. Po otrzymaniu decyzji należy otrzymać klauzule ostateczności z urzędu po okresie 14 dni od odebrania pozytywnej decyzji środowiskowej.

Procedury budowy stawu schemat

 

 

Potencjalne zagrożenia  w czasie realizacji inwestycji:

 • Warunki gruntowe mogą nie sprzyjać utrzymaniu wód w stawie (grunt zbyt przepuszczalny) lub może następować brak wód gruntowych mogących zasilać staw ,
 • W przypadku zasilania stawu wodami ze studni, należy przejść ścieżkę postępowania na wykonanie studni głębinowej,
 • W przypadku stawu przekraczającego 1000 m2 oraz głębokości 3 m procedura wydłuża się o wykonanie projektu budowlanego oraz uzyskaniem PnB ( pozwolenie na budowę),
 • W przypadku zasilania stawu wodami powierzchniowymi z cieku lub wodami z rowów pochodzących np.. z hodowli ryb lub zanieczyszczonymi nawozami należy regularnie napowietrzać wodę w stawie celem ich zabezpieczenia prze eutrofizacją,
 • Z uwagi na procedury PnB oraz decyzji środowiskowych, a także ze względu na ilość postępowań w PGW WP długość postępowania może wydłużyć się o 90 dni.

Pozwolenie wodnoprawne może być wydane na okres maksymalnie 30 lat .

 

Opracowała: Emilia Pellowska

na podstawie: Procedury administracyjne budowy obiektów wodnych – CDR w Brwinowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

trzy × trzy =