Ubezpieczenia w rolnictwie 2020 r.

Print Friendly, PDF & Email

Przypominamy  rolnikom o obowiązku zawarcia umów ubezpieczenia z zakresu:

  • Ubezpieczenia gospodarstwa rolnego i ubezpieczenia OC rolnika.
  • Ubezpieczenia przynajmniej 50% upraw polowych i zwierząt gospodarskich.
  • Ubezpieczenia OC pojazdu.

Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego i OC rolnika

Obowiązkowi ubezpieczenia podlega każda osoba fizyczna zajmująca się działalnością rolniczą, posiadająca areał użytków rolnych przekraczający łącznie
1 ha i opłacająca w części lub całości podatek rolny, ma obowiązek zawarcia ubezpieczeń obowiązkowych OC rolnika i budynków rolniczych.

Budynki rolnicze – budynki w gospodarstwie rolnym od dnia pokrycia dachem oraz wszystkie, których powierzchnia przekracza 20 m². Ubezpieczenie powinno obejmować szkody powstałe w wyniku zdarzenia losowego wskutek: ognia, huraganu, powodzi, podtopienia, deszczu nawalnego, gradu, opadów śniegu, uderzenia pioruna, eksplozji, osunięcia się ziemi, tąpnięcia, lawiny i upadku statku powietrznego.

fot. https://www.agrofoto.pl/forum/gallery/image/727391-gospodarstwo/

Ubezpieczenie OC rolnika obejmuje rolnika oraz każdą osobę, która pracując
w gospodarstwie rolnym w okresie ubezpieczenia, wyrządziła szkodę osobie spoza gospodarstwa, tak zwanej osobie trzeciej, która w następstwie nieszczęśliwego wypadku zmarła, została inwalidą lub chorowała oraz jeśli nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone osobom trzecim związane ze wszystkimi pracami w gospodarstwie, obsługą zwierząt, pracami polowymi, szkody na drodze publicznej związane z ruchem pojazdów wolnobieżnych, będących
w posiadaniu rolnika i użytkowanych w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego, szkody wyrządzone umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa rolnika lub osób, za które ponosi odpowiedzialność.

Wyłączenia – firma ubezpieczeniowa nie odpowiada za szkody na osobie i w mieniu wyrządzone rolnikowi, jego pracownikom i członkom rodziny wspólnie zamieszkującym, spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych niepochodzących od zwierząt, polegające na utracie gotówki, zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska, wynikłe z kar pieniężnych, powstałe wskutek uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub zaginięcia rzeczy wypożyczonych lub przyjętych przez osobę objętą ubezpieczeniem OC rolników do użytkowania, przechowywania lub naprawy.

 

Ubezpieczenie upraw i zwierząt

Rolnicy, którzy otrzymali płatności bezpośrednie, są zobowiązani ubezpieczyć 50% upraw oraz zwierząt znajdujących się w gospodarstwie rolnym. Ochronie ubezpieczeniowej powinna podlegać:

  • Produkcja roślinna obejmująca: zboża, kukurydzę, rzepak, rzepik, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, drzewa i krzewy owocowe, truskawki, ziemniaki, buraki cukrowe lub rośliny strączkowe.

Uprawy te należy ubezpieczyć przynajmniej od jednego z wymienionych czynników: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięć ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych.

 

  • Produkcja zwierzęca: bydło, konie, owce, kozy, drób lub świnie należy ubezpieczyć od przynajmniej jednego z wymienionych czynników: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięć ziemi, lawiny, uboju
    z konieczności.

 

Rolnik, który zawrze umowę z jednym z tych towarzystw ubezpieczeniowych, może liczyć na dofinansowanie kosztów ubezpieczenia w wysokości 65% kosztów składki.

Sankcje za brak ubezpieczenia

W przypadku nie zawarcia umowy ubezpieczeniowej rolnik zobowiązany jest do zapłacenia kary, której wysokość została ustalona na 2 € od każdego hektara. Opłata ta jest wnoszona na rzecz gminy, w której zamieszkuje rolnik. Wyjątek od tej zasady stanowi sytuacja, w której przynajmniej dwa zakłady ubezpieczeniowe, które zawarły umowę z MRiRW odmówią rolnikowi zawarcia umowy ubezpieczeniowej z powodu zaoferowania stawki przekraczającej 6 % sumy ubezpieczenia.   W szczególności
o ubezpieczeniu powinny pamiętać osoby korzystające z wybranych działań PROW 2014-2020. W przypadku braku umowy ubezpieczenia w dniu wystąpienia szkód spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym, obejmującej ochroną co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich, wszelka pomoc udzielana poszkodowanym producentom rolnym będzie pomniejszona. Nie zawarcie przez rolnika umowy ubezpieczenia upraw rolnych nie będzie miało wpływu na ubieganie się o płatności bezpośrednie do gruntów rolnych w rozumieniu przepisów o płatnościach do gruntów rolnych i oddzielnej płatności cukrowej.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości dopłat do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2020 r. – Rozporządzenie określa wysokość dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wymienionych w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477) na rok 2020. Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014–2020 intensywność pomocy nie może przekroczyć 65% kosztów składek ubezpieczeniowych. Mając na uwadze powyższe w projekcie rozporządzenia zaproponowano wysokość dopłat do składek ubezpieczenia w wysokości 65% składki, zarówno w przypadku upraw rolnych jak i zwierząt gospodarskich.

Produkcja roślinna

 

Produkcja zwierzęca
Roślina na 1 ha Kwota  (zł) Zwierzę szt. Kwota (zł)
Zboża 10 820,00 Bydło 9 800,00
Kukurydza 8 470,00 Konie 12 300,00
Rzepak i rzepik 10 200,00 Owce 700,00
Chmiel 61 650,00 Kozy 700,00
Tytoń 31 580,00 Świnie 1 560,00
Warzywa gruntowe 17 1650,00 Przepiórki 53,00
Drzewa owoce
i krzewy
132 200,00 Kaczki 65,00
Truskawki 62 050,00 Gęsi 250,00
Ziemniaki 46 180,00 Indyki 129,00
Buraki cukrowe 9 040,00 Strusie 1330,00
Rośliny strączkowe 14 000,00

https://www.agronews.com.pl

Podejmując decyzję o ubezpieczeniu upraw bądź zwierząt należy dokładnie zapoznać się z zasadami obowiązującymi w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym, gdyż każde z nich inaczej określa zakres swojej odpowiedzialności, w zależności od rodzaju zjawiska wywołującego szkody.

 

Na co zwrócić uwagę!

Zawierając umowę ubezpieczenia, w sposób szczególny trzeba zwrócić uwagę na jej: zakres, definicje oraz wyłączenia odpowiedzialności. Wybierając ofertę warto też przeanalizować takie szczegóły, jak: procent ubytku w plonie od jakiego przejmowana jest odpowiedzialność za szkody, brak stosowania udziałów własnych, stałą sumę ubezpieczenia czy odpowiedzialność za szkody na polu, ale też jego części. Ważne jest także, aby towarzystwo, z którym zawiera się umowę, nie stosowało mechanizmów obniżających odszkodowanie, jeżeli ceny płodów rolnych spadną
w trakcie żniw.

 

Ubezpieczenie OC pojazdów

Jakie pojazdy podlegają ubezpieczeniu:

wszystkie pojazdy mechaniczne zarejestrowane na terytorium RP: pojazdy samochodowe, ciągniki rolnicze, motorowery, przyczepy i naczepy,

  • pojazdy mechaniczne wolnobieżne,
  • pojazdy historyczne,
  • pojazdy mechaniczne przed zarejestrowaniem na terenie RP.

fot. https://www.agrofakt.pl/ubezpieczenie-upraw-rolnych-doplata-znamy-limit-2018/

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę  w związku z ruchem tego pojazdu.

Odszkodowanie za wyrządzoną szkodę w związku z ruchem pojazdu mechanicznego przysługuje, jeśli jej następstwem jest: śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego w tym (przy wsiadaniu do pojazdu mechanicznego i wysiadaniu z niego, bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowaniu pojazdu mechanicznego, podczas zatrzymania, postoju lub garażowania).

Sankcje za brak OC

Kara za brak obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla pojazdów zależna jest od obowiązującej w danym roku minimalnej pensji. Wiemy już, że w 2020 r. będzie ona wynosiła 2600 zł brutto. Oznacza to, że na posiadaczy nieubezpieczonych pojazdu Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w 2020 r. będzie mógł nałożyć maksymalną karę wynoszącą aż 5,2 tys. zł. Kwotę taką zapłaci właściciel, którego polisa  wygasła  przynajmniej przez 14 dni.

Warto pilnować dokumentów i nie liczyć na możliwość oszukania systemu.
Kara w 2020 r. będzie zdecydowanie wyższa niż należność za roczną polisę OC.

 

opracowała: Emilia Pellowska

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

czternaście + 11 =