„Współpraca się opłaca” – trwa nabór wniosków o wsparcie finansowe.

Print Friendly, PDF & Email

Nie od dziś wiadomo, że w grupie można zdziałać więcej. W pojedynkę trudno opracować i wdrożyć nowe technologie, zarówno w zakresie rolnictwa, jak i wprowadzania na rynek żywności.

Dlatego niezbędne jest stworzenie warunków do wspólnego działania w grupie. Aby to umożliwić, po raz trzeci uruchomione zostało  działanie „Współpraca” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabór trwa od 13 stycznia , a wnioski można składać do 21 lutego 2020 r.

Cel realizacji działania

Projekty realizowane przez Grupy operacyjne mogą dotyczyć:

 • opracowania i wdrożenia nowego lub znacznie udoskonalonego produktu,
 • opracowania i wdrożenia nowych lub znacznie udoskonalonych technologii lub metod organizacji lub marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów,
 • tworzenia lub rozwoju krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokalnych.

Wszystkie wymienione powyżej innowacyjne rozwiązania muszą dotyczyć produktów objętych załącznikiem nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

 

Beneficjent działania

O wsparcie może ubiegać się grupa operacyjna EPI, która:

składa się, z co najmniej dwóch różnych podmiotów należących do następujących różnych kategorii:

 • rolnicy,
 • właściciele lasów,
 • jednostki naukowe oraz uczelnie,
 • przedsiębiorcy,
 • podmioty świadczące usługi doradcze.

Grupa operacyjna nie może ograniczać się wyłącznie do rolników i właścicieli lasów będących rolnikami.

 

Koszty operacji

 

Do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się koszty:

 1. budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją obiektów lub infrastruktury,
 2. zakupu lub instalacji:

−    nowych maszyn lub urządzeń, w tym środków transportu,

−    nowej aparatury naukowo-badawczej lub innych nowych urządzeń służących do wykonywania badań aplikacyjnych

−    wartości niematerialnych i prawnych, w tym koszty zakupu lub instalacji oprogramowania,       licencji na oprogramowanie oraz wyników badań naukowych.

 1. ogólne, do których zalicza się:

−    sprawowania nadzoru inwestorskiego i autorskiego;

−    związane z kierowaniem robotami budowlanymi;

−    przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:

kosztorysów, projektów technologicznych lub budowlanych, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości, opinii o innowacyjności przedmiotu operacji,

 1. badań,
 2. koszty bieżące, związane z funkcjonowaniem grupy operacyjnej, zwanych dalej „kosztami bieżącymi”, w formie ryczałtu.

 

Forma i wysokość pomocy

Wysokość pomocy przyznanej i wypłaconej na jedną operację nie może przekroczyć  5,5 mln zł.

Pomoc dzieli się na 4 kategorie kosztów:

 • w przypadku kosztów ogólnych – 100 % kosztów kwalifikowalnych,
 • w przypadku kosztów badań – 90 % kosztów kwalifikowalnych,
 • w przypadku kosztów inwestycyjnych – 50 % kwalifikowalnych.

W przypadku kosztów bieżących pomoc stanowi ryczałt – 20 % sumy kosztów inwestycyjnych i badań.

 

W dniu 13 stycznia br., w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbył się „Kiermasz inicjatyw innowacyjnych”. Dziesięć instytutów naukowych nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprezentowało swoje doświadczenia związane z aplikowaniem o środki w ramach działania Współpraca PROW 2014 – 2020, a następnie przedstawiło propozycje tematów, które można wykorzystać podczas bieżącego naboru.

 

Możliwości jest wiele. Trzeba tylko wykazać się chęcią współpracy i otworzyć na nowe kierunki i sposoby działania.

 

Na stronie krajowego SIR https://sir.cdr.gov.pl/, znaleźć można informację o zrealizowanych i trwających projektach grup operacyjnych oraz przygotowane przez instytuty naukowe propozycje tematów do realizacji w ramach aktualnego naboru działania Współpraca.

Więcej informacji o trwającym naborze działania Współpraca można uzyskać na stronie ARiMR:  https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-16-wspolpraca-nabor-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-w-terminie-od-dnia-13-stycznia-2020-r-do-dnia-21-lutego-2020-r/dzialanie-16-wspolpraca-nabor-2020.html

 

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!

Zespół Sieci na Rzecz Innowacji  w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich w województwie pomorskim

Kontakt: tel. 58 326-39-00, e-mail: sir@podr.pl

 

opracowanie: Agnieszka Jereczek, Katarzyna Radtke

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

osiemnaście − 1 =