Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w okresie przejściowym w latach 2021 – 2022 (cz.2)

Print Friendly, PDF & Email

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, oferuje dodatkowe płatności do powierzchni gruntów lub zwierząt gospodarskich, dowiedz się więcej o zmianach od roku 2022 i planach na lata 2023-2027.

cz.1. artykułu : Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w okresie przejściowym w latach 2021 – 2022 (cz.1)

Od roku 2022 planowane są dalsze zmiany:

  • umożliwienie podejmowania zobowiązań w ramach wariantów ptasich na całym obszarze Natura 2000 (obecnie warianty ptasie mogą być wdrażane jedynie na obszarach specjalnej ochrony ptaków),
  • umożliwienie objęcia wsparciem w ramach Pakietu 7 dodatkowych dwóch ras owiec: polskiej owcy górskiej i białogłowej owcy mięsnej oraz dwóch ras kóz: koza kazimierzowska i koza sandomierska,
  • dopuszczenie mulczowania międzyplonów w Pakiecie 1 i Pakiecie 2.
  • wprowadzenie Pakietu 8. Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk. Pakiet dostępny będzie na trwałych użytkach zielonych poza obszarami Natura2000, w użytkowaniu kośno-pastwiskowym lub pastwiskowym.
  • wprowadzenie Pakietu 9. Retencjonowanie wody. Pakiet realizowany będzie jedynie na powierzchni, na której jednocześnie jest realizowane zobowiązanie w ramach Pakietu 4, 5 lub 8. Płatność przysługiwać będzie do działek rolnych, na których  w danym roku, przez co najmniej 12 dni w okresie między 1 maja a 30 września dni była utrzymywana woda powodująca zalanie lub podtopienie.

Pakiety: 8 i 9 mają zostać wprowadzone do Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-20 jako zobowiązania 1-roczne i swoisty pilotaż ekoschematów (tab. 2 lp. 2 i 11), które dostępne będą od roku 2023.

Kampania wnioskowa w roku 2022 będzie ostatnią możliwością rozpoczęcia 5-cio letnich zobowiązań w pakiecie 1: rolnictwo zrównoważone lub 2-letnich w pakietach: 2, 3, 6 lub 7. Projekt Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (wersja 4.0 z grudnia 2021 r.) zakłada powrót do 5-letniego okresu realizacji interwencji rolnośrodowiskowych (od roku 2023), jednak na liście planowanych interwencji nie ma ani rolnictwa zrównoważonego ani międzyplonów. Praktyki, które znamy z tych pakietów odnajdujemy w zmodyfikowanym kształcie w ekoschematach (tab. 2 lp. : 3,4,5), które będą zobowiązaniami 1-rocznymi.  Nową propozycją 5-cio letniego zobowiązania dla rolników zainteresowanych pro-środowiskowymi działaniami, będzie interwencja pn. „wieloletnie pasy kwietne”.

tab. 2: Projektowane 1-roczne interwencje z I filara projektu Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027, grudzień 2021 r. (wersja 4.0):

Lp. Ekoschematy założona powierzchnia (ha) lub ilość zwierząt (szt.) objętych wsparciem  Szacowana* stawka wsparcia do 1 ha lub szt.
1. Obszary z roślinami miododajnymi

EKOSCHEMAT 1

3 000                                  1 198,00 zł
2. Ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt

EKOSCHEMAT 2

582 000                         838,00 zł
3. Międzyplony / Wsiewki

EKOSCHEMAT 3

240 000                         786,00 zł
4. Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia

EKOSCHEMAT 4

3 082 500 129,00 zł –  649,00 zł
5. Zróżnicowana struktura upraw

EKOSCHEMAT 5

500 000                         339,00 zł
6. Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji

EKOSCHEMAT 6

1 248 000                         398,00 zł
7. Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo,

tj. w formie aplikacji doglebowej

EKOSCHEMAT 7

40 000                         291,00 zł
8. Uproszczone systemy uprawy

EKOSCHEMAT 8

775 000                         559,00 zł
9. Utrzymanie zadrzewień śródpolnych

EKOSCHEMAT 9

1 648  2 494,00 zł
10. Utrzymanie systemów rolno-leśnych

EKOSCHEMAT 10

3 900                         300,00 zł
11. Retencjonowanie wody na TUZ

EKOSCHEMAT 11

360 000                         281,00 zł
12. Przeznaczenie 7 % powierzchni GO w gospodarstwie na obszary nieprodukcyjne

EKOSCHEMAT 12

300 000                           85,00 zł
13. Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin

EKOSCHEMAT 13

28 260 1 300,00 zł
14. Biologiczna ochrona upraw

EKOSCHEMAT 14

5 000                         400,00 zł
15. Rolnictwo ekologiczne

EKOSCHEMAT 15

512 649  573,00 zł –             3 678,00 zł
16. Dobrostan zwierząt

EKOSCHEMAT 16

1 677 240  0,17 zł – 595,00 zł

*Wysokość stawki będzie wynikiem założonej kwoty na ekoschemat oraz powierzchni wnioskowanej do objęcia wsparciem w danym roku. W przypadku większego zainteresowania ekoschematem, faktyczna wypłacona stawka może być niższa.

Pobierz szczegółówe informacje nt. poszczególnych ekoschematów:

EKOSCHEMAT 1 EKOSCHEMAT 2 EKOSCHEMAT 3 EKOSCHEMAT 4 EKOSCHEMAT 5 EKOSCHEMAT 6 EKOSCHEMAT 7 EKOSCHEMAT 8 EKOSCHEMAT 9 EKOSCHEMAT 10 EKOSCHEMAT 11 EKOSCHEMAT 12 EKOSCHEMAT 13 EKOSCHEMAT 14 EKOSCHEMAT 15 EKOSCHEMAT 16

tab. 3: Projektowane 5-roczne interwencje z II filara projektu Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027, grudzień 2021 r. (wersja 4.0):

Lp. Zobowiązania środowiskowe i klimatyczne stawka wsparcia do 1 ha lub szt.
1. Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków na obszarach Natura 2000 912 – 1568 zł/ha
2. Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków poza obszarami Natura 2000
3. Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk na obszarach Natura 2000 836 zł/ha
4. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych 2117 – 4901 zł/ha
5. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie 1411 – 2342 zł/ha
6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie 500 – 2738 zł/szt.
7. Wieloletnie pasy kwietne 4207 zł/ha

 

W listopadzie 2021 r. zakończyły się konsultacje krajowe projektu Planu Strategicznego dla WPR, w grudniu Rada Ministrów przyjęła uchwałą jego wersję 4.0.  Uchwała umożliwia rozpoczęcie negocjacji z Komisją Europejską. Zakończenie negocjacji z Komisją Europejską oraz przygotowanie krajowych aktów prawnych, Ministerstwo planuje na III kwartał 2022 r.

O więcej informacji nt. aktualnych zasad naboru i realizacji zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych zapytaj swojego doradcę rolnośrodowiskowego: https://podr.pl/kontakty/ lub przeczytaj na stronie ARiMR: https://www.gov.pl/web/arimr/dzialanie-10-dzialanie-rolno-srodowiskowo-klimatyczne2

Projekt Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (wersja 4.0 z grudnia 2021 r.) dostępna jest na stronie MRiRW: https://www.gov.pl/web/wprpo2020/plan-strategiczny-dla-wpr-na-lata-2023-2027-wersja-40–przyjety-przez-rade-ministrow

 

opracowała: Katarzyna Radtke

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

trzynaście − 4 =